• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Wnioski RPO WSL 2014 - 2020

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który obejmować będzie budowę centrum przesiadkowego w Bieruniu Nowym, budowę ścieżki rowerowej od ul. Warszawskiej do ul. Jagiełły, budowę ciągu pieszo-rowerowego od ul. Zarzyna do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy-Bieruń Stary, oświetlenie istniejącej drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej

Gmina Bieruń zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT, który obejmować będzie budowę centrum przesiadkowego w Bieruniu Nowym, budowę ścieżki rowerowej od ul. Warszawskiej do ul. Jagiełły, budowę ciągu pieszo-rowerowego od ul. Zarzyna do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy-Bieruń Stary, oświetlenie istniejącej drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej

 • Konsultacje trwać będą w okresie od 16 listopada 2017 r. do 19 listopada 2017 r.
 • Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę, a następnie złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu w Kancelarii lub w wersji elektronicznej przesłać na adres:  

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który obejmować będzie modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w gminie Bieruń - Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Domu Kultury „Gama”.

Gmina Bieruń zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, który obejmować będzie modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w gminie Bieruń - szkoły Podstawowej nr 1 oraz Domu Kultury „Gama”.

 • Konsultacje trwać będą w okresie od 9 marca 2016r. do 23 marca 2016r.
 • Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę a następnie złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w Kancelarii lub w wersji elektronicznej przesłać na adres:  

Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który obejmować będzie instalację efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń

Gmina Bieruń zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT, który obejmować będzie instalację efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń.

 • Konsultacje trwać będą w okresie od 9 marca 2016r. do 23 marca 2016r.
 • Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę a następnie złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w Kancelarii lub w wersji elektronicznej przesłać na adres:  

Zapraszamy na konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który obejmować będzie wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Gmina Bieruń zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, który obejmować będzie wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 • Konsultacje trwać będą w okresie od 20 maja 2016 r. do 27 maja 2016 r.
 • Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę a następnie złożyć osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w Kancelarii lub w wersji elektronicznej przesłać na adres:  

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Konsultacje społeczne - informacja - niska emisja 333.48KB Plik: Konsultacje społeczne - informacja - niska emisja
docx Raport z konsultacji społecznych 266.91KB Plik: Raport z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwiększenia aktywizacji społeczno - gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Gmina Bieruń zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, który obejmować będzie remont i nadbudowę budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwiększenia aktywizacji społeczno - gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji.

 • Konsultacje trwać będą w okresie od 7 marca 2017 r. do 17 marca 2017 r.
 • Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania ankietowego, wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.45.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 07.03.2017 r. W celu wypełnienia ankiety należy ją pobrać z Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu (Zakładka "Konsultacje społeczne"), wypełnić, a następnie złożyć osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu w Kancelarii (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, parter) lub przesłać drogą elektroniczną na adres:  

Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który obejmować będzie poprawę efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.

Gmina Bieruń zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs, który obejmować będzie poprawę efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.

 • Konsultacje trwać będą w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r.
 • Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę, a następnie złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub w wersji elektronicznej przesłać na adres:  

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Fotowoltaika Raport podsumowujący konsultacje społeczne 739.54KB Plik: Fotowoltaika Raport podsumowujący konsultacje społeczne
pdf Konsultacje społeczne - informacja z dnia 20 kwietnia 2018 295.75KB Plik: Konsultacje społeczne - informacja z dnia 20 kwietnia 2018
pdf Zarządzenie Burmistrza z dnia 19 kwietnia 2018 (fotowoltaika) 227.56KB Plik: Zarządzenie Burmistrza z dnia 19 kwietnia 2018 (fotowoltaika)

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który obejmować będzie działania z zakresu likwidacji "niskiej emisji" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Bieruń zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, który obejmować będzie działania z zakresu likwidacji „niskiej emisji” (wymianę przez osoby fizyczne nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk na kotły/piece zasilane gazem lub kotły na biomasę (pellet) wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej do współpracy z nowym źródłem ciepła).

 • Konsultacje trwać będą w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r.
 • Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę, a następnie złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub w wersji elektronicznej przesłać na adres:  

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Niska emisja - Raport podsumowujący konsultacje społeczne 769.5KB Plik: Niska emisja - Raport podsumowujący konsultacje społeczne
pdf Konsultacje społeczne - informacja - niska emisja 333.48KB Plik: Konsultacje społeczne - informacja - niska emisja
pdf Zarządzenie Burmistrza z dnia 19 kwietnia - niska emisja 232.02KB Plik: Zarządzenie Burmistrza z dnia 19 kwietnia - niska emisja

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu dotyczącego modernizacji energetycznej pięciu budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń

Gmina Bieruń zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, który obejmować będzie modernizację energetyczną pięciu budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.

 • Konsultacje będą trwać od 10 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r.
 • Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę, a następnie złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń lub w wersji elektronicznej przesłać na adres:  

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ankieta 404.84KB Plik: Ankieta
pdf Konsultacje społeczne projektu dot. modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń 742.32KB Plik: Konsultacje społeczne projektu dot. modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń
pdf Raport podsumowujący konsultacje społeczne 372.91KB Plik: Raport podsumowujący konsultacje społeczne

Pliki do pobrania

Kategoria: powiązane pliki [17]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 4.3.1 Konsultacje społeczne 351.25KB Plik: 4.3.1 Konsultacje społeczne
pdf 4.5.1 - Centrum Przesiadkowe - Konsultacje społeczne 120.33KB Plik: 4.5.1 - Centrum Przesiadkowe - Konsultacje społeczne
pdf 4.5.1 Konsultacje społeczne 323.37KB Plik: 4.5.1 Konsultacje społeczne
docx Ankieta - konsultacje społeczne projektu dot. modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń 768.64KB Plik: Ankieta - konsultacje społeczne projektu dot. modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń
pdf Ankieta 4.3.1. 401.33KB Plik: Ankieta 4.3.1.
pdf Ankieta 4.5.1 - Centrum Przesiadkowe 256.79KB Plik: Ankieta 4.5.1 - Centrum Przesiadkowe
pdf Ankieta 4.5.1. 397.71KB Plik: Ankieta 4.5.1.
pdf Konsultacje społeczne projektu dot. modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń 742.32KB Plik: Konsultacje społeczne projektu dot. modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń
pdf Ogłoszenie - ul. Granitowa 206.03KB Plik: Ogłoszenie - ul. Granitowa
pdf Ogłoszenie - ul. Równoległa 208.51KB Plik: Ogłoszenie - ul. Równoległa
pdf Raport podsumowujący konsultacje społeczne 372.91KB Plik: Raport podsumowujący konsultacje społeczne
pdf Raport podsumowujący konsultacje społeczne 10.3.5. 370.55KB Plik: Raport podsumowujący konsultacje społeczne 10.3.5.
pdf Raport z konsultacji społecznych - Centrum Przesiadkowe 130.68KB Plik: Raport z konsultacji społecznych - Centrum Przesiadkowe
pdf Raport z przeprowadzonych konsultacji 4.3.1. 387.14KB Plik: Raport z przeprowadzonych konsultacji 4.3.1.
pdf Raport z przeprowadzonych konsultacji 4.5.1. 344.03KB Plik: Raport z przeprowadzonych konsultacji 4.5.1.
pdf Sprzedaż napojów alkoholowych 2.52MB Plik: Sprzedaż napojów alkoholowych
pdf Zarządzenie nr B.0050.45.2017 z dnia 07.03.2017 r. 524.19KB Plik: Zarządzenie nr B.0050.45.2017 z dnia 07.03.2017 r.
Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ankieta 404.84KB Plik: Ankieta
pdf Konsultacje społeczne projektu dot. modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń 742.32KB Plik: Konsultacje społeczne projektu dot. modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń
pdf Raport podsumowujący konsultacje społeczne 372.91KB Plik: Raport podsumowujący konsultacje społeczne
Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Niska emisja - Raport podsumowujący konsultacje społeczne 769.5KB Plik: Niska emisja - Raport podsumowujący konsultacje społeczne
pdf Konsultacje społeczne - informacja - niska emisja 333.48KB Plik: Konsultacje społeczne - informacja - niska emisja
pdf Zarządzenie Burmistrza z dnia 19 kwietnia - niska emisja 232.02KB Plik: Zarządzenie Burmistrza z dnia 19 kwietnia - niska emisja
Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Fotowoltaika Raport podsumowujący konsultacje społeczne 739.54KB Plik: Fotowoltaika Raport podsumowujący konsultacje społeczne
pdf Konsultacje społeczne - informacja z dnia 20 kwietnia 2018 295.75KB Plik: Konsultacje społeczne - informacja z dnia 20 kwietnia 2018
pdf Zarządzenie Burmistrza z dnia 19 kwietnia 2018 (fotowoltaika) 227.56KB Plik: Zarządzenie Burmistrza z dnia 19 kwietnia 2018 (fotowoltaika)
Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Konsultacje społeczne - informacja - niska emisja 333.48KB Plik: Konsultacje społeczne - informacja - niska emisja
docx Raport z konsultacji społecznych 266.91KB Plik: Raport z konsultacji społecznych
do góry