Strona główna/Miasto/Organizacje pozarządowe

Miasto z lotu ptaka

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, model współpracy Gminy Bieruń z organizacjami określany jest co roku w uchwalanym przez Radę Miejską programie współpracy.

Celem tego programu było efektywne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych oraz społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Bieruń.

 

do góry