• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Urząd Miejski/DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności

Urząd Miejski w Bieruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Urzędu Miejskiego w Bieruniu. bieruń.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-12.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-12.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część dokumentów jest zeskanowanych co uniemożliwia programom czytającym przeczytanie dokumentów.
 • Część filmowych materiałów promocyjnych nie posiada napisów.
 • Brak tekstu łatwego do czytania (ETR).
 • Nagrania audio nie posiadają transkrypcji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0).
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1).
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2).
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 4).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Jakub Szydłowski, kontakt e-mail: dostepnosc@um.bierun.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 708 09 27 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Miejski w Bieruniu

Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

Urząd Miejski w Bieruniu mieści się w budynku znajdującym się w Bieruniu 43-150, przy ul. Rynek 14
Do budynku prowadzą 3 wejścia, główne i boczne od strony Rynku oraz dodatkowe od strony parkingu wewnętrznego:
- wejście od strony parkingu - posiada schody oraz podjazd;
- wejścia główne do Urzędu prowadzą po schodkach, które nie są wyposażone w podjazd.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
Budynek Urzędu posiada oznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz podjazd do wejścia do Urzędu (od strony parkingu wewnętrznego), którym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą podjechać do Urzędu.
Wejście od strony parkingu wyposażone zostało w dzwonek, którym można wezwać obsługę monitoringu budynku. W sytuacji wymagającej udzielenia wsparcia osobom niepełnosprawnym - takie wsparcie będzie udzielone.
Na parterze usytuowana jest Kancelaria Urzędu, Kasa, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego oraz Zespół Monitoringu Miejskiego. Do tych komórek organizacyjnych można podjechać wózkiem. Ponadto w holu głównym na parterze Urzędu zorganizowane zostało stanowisko obsługi Klienta.
Do komórek organizacyjnych mieszczących się na wyższych kondygnacjach budynku Urzędu prowadzi winda, usytuowana naprzeciwko Kasy, blisko wejścia do Urzędu z podjazdem (od strony parkingu wewnętrznego).
W razie potrzeby posługiwania się językiem migowym w konwersacji - taka możliwość zostanie zapewniona, za uprzednim uzgodnieniem terminu.
Na parterze budynku znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Część pomieszczeń w budynku posiada oznaczenia w alfabecie Braille'a (kasa, winda, ubikacje).
Na parterze, w Kancelarii Urzędu znajduje się pętla indukcyjna.
Na 3 piętrach zlokalizowane są odpowiednio krzesło oraz mata do ewakuacji osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada oznaczeń kontrastowych oraz nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT.


2. Straż Miejska w Bieruniu

Straż Miejska w Bieruniu
ul. Jagiełły 1
43-155 Bieruń

Straż Miejska w Bieruniu mieści się w budynku znajdującym się w Bieruniu 43-155, przy ul. Jagiełły 1
Do pomieszczeń Straży prowadzą dwa wejścia ze schodkami (odpowiednio po 3 schodki).
Wejścia główne posiada podjazd.
Dyżurka Straży znajduje się na parterze budynku. Na drzwiach umieszczony jest dodatkowo numer telefonu dyżurnego. Budynek nie posiada windy. Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku przylega parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Aplikacje mobilne

Dodatkowe informacje

do góry