• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Rewitalizacja

Nabór do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2015 -2020

W związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2015 - 2020, Urząd Miejski w Bieruniu ogłasza nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Termin naboru: 28.10.2015 r. - 11.11.2015 r.

Wszyscy zainteresowani zgłoszeniem projektów, które mogłyby zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji, są zobligowani do wypełnienia i przesłania Karty projektu w formie tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  do dnia 11.11.2015 r.

Formularze wniosku o wprowadzenie projektu do Programu Rewitalizacji (Karta projektu), dostępne są w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń oraz na stronie internetowej Miasta Bierunia www.bierun.pl.

Przed wypełnieniem formularza zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją dla Wnioskodawców, która jest dostępna w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń oraz na stronie internetowej Miasta Bierunia www.bierun.pl.

Wstępnym naborem projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych zajmuje się Urząd Miejski w Bieruniu. Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszonych projektów, przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana komisja.

Ewentualne wątpliwości i zapytania Wnioskodawców można zgłaszać w czasie trwania naboru projektów rewitalizacyjnych do firmy Aleksander Noworól Konsulting oraz pracowników Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu poprzez:

  • adres e-mail:
  • stronę społecznościową na portalu FB: https://www.facebook.com/ank.krakow?fref=ts
  • kontakt telefoniczny w czasie trwania naboru: 603 744 474 (firma Aleksander Noworól Konsulting), 32 324 24 33 (Biuro Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu), kontakt między godzinami 10:00 -14:00 w dni powszednie.

Ponadto informuję, że Urząd Miejski w Bieruniu prowadzi działania edukacyjno - informacyjne poprzez:

  • stały dostęp do informacji udzielanych przez pracowników Biura Funduszy Zewnętrznych oraz firmy Aleksander Noworól Konsulting;
  • zorganizowanie spotkania/warsztatów dla zainteresowanych złożeniem propozycji projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Warsztaty odbędą się w dniu 30.10.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Bieruniu (segment B, sala nr 15 - duża sala szkoleń) w godzinach od 16:00 do 19:00;
  • wykorzystanie grup przedstawicielskich w celu jak najszerszego dotarcia z informacją do mieszkańców o opracowywanym dokumencie oraz trwającym naborze projektów.

UWAGA !!!

  1. Projekty rewitalizacyjne, co do zasady, realizowane powinny być na terenie objętym odnową. Jednak do objęcia wsparciem można dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Konieczne jest szczegółowe uzasadnienie jak będzie on oddziaływał na teren rewitalizacji.
  2. Podczas weryfikacji sprawdza się m.in. zgodność projektu z celami szczegółowymi lub rezultatami odpowiednich priorytetów programu operacyjnego, rozumianej przede wszystkim, jako stopień, w którym projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych lub rezultatów odpowiednich priorytetów programu.
  3. Realizacja projektu rewitalizacyjnego musi mieścić się w ramach czasowych między 2014 a 2020 (2022) rokiem. W oparciu o dokonaną analizę możliwe jest uzupełnianie przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013 (np. o charakterze infrastrukturalnym) projektami komplementarnymi (np. o charakterze społecznym), realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020

Planowany nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ruszają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Instrukcja dla Wnioskodawców 1.08MB Plik: Instrukcja dla Wnioskodawców
docx Karta projektu 38.44KB Plik: Karta projektu
jpg Obszary rewitalizacji 5.26MB Plik: Obszary rewitalizacji
pdf Karta projektu 852.29KB Plik: Karta projektu
jpg Obszary Wspierające 5.12MB Plik: Obszary Wspierające
pdf Ogłoszenie o naborze 445.51KB Plik: Ogłoszenie o naborze
do góry