• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka odpadami/Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

  • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 391),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Uchwała nr XVII/9/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012r.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wraz z klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"
  • Dokumentację potwierdzającą posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska, która powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni,
  • Dokumentację potwierdzającą gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

UWAGA!
Kopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem"

Opłaty:

Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu pok. nr 8 lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy O/Tychy 26 84350004 0000 0000 6158 0001- zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2012 poz. 1282) opłata za wydanie zezwolenia wynosi 107,00 zł.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańca w Urzędzie Miejskim lub przesłać na adres: ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

Termin rozpatrzenia wniosku:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miasta, sekretariacie wydziału lub sekretariacie referatu / wydziału prowadzącego sprawę.

Odbiór zaświadczenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

  • osobiście przez wnioskodawcę;
  • za pośrednictwem poczty
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości 249.83KB Plik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników 2023 209.07KB Plik: Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników 2023
do góry