• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Składanie deklaracji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta Bierunia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji tej właściciel nieruchomości podaje, w zależności od typu i funkcji danej nieruchomości, ilość zamieszkujących ją osób (nieruchomości zamieszkałe), przewidywaną ilość pojemników (nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady) bądź też obie informacje jednocześnie (nieruchomości mieszane - w części zamieszkała a w części niezamieszkała).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty określonej w uchwale Rady Miejskiej w Bieruniu (nieruchomości zamieszkałe) lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych iloczyn ilości pojemników i stawki opłaty za wywóz tego pojemnika (stawki podane w odrębnej uchwale rady Miejskiej w Bieruniu) bądź też sumy tych dwóch opłat, w przypadku nieruchomości mieszanych.

Ponadto właściciel nieruchomości deklaruje, czy wytworzone przez niego odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny czy w sposób nieselektywny. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych będzie premiowane niższą opłatą. Wzór deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

Istnieje możliwość składania deklaracji przez platformę ePUAP - KLIKNIJ TUTAJ

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Deklaracja odpady 2023 165.5KB Plik: Deklaracja odpady 2023
pdf Deklaracja odpady 2023 289.26KB Plik: Deklaracja odpady 2023
do góry