• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka odpadami/Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowane są na terenach oczyszczalni ścieków, jeden w Bieruniu Starym, przy ul. Chemików 100, drugi w Bieruniu Nowym, przy ul. Jagiełły 13 - Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o

 • Od wtorku do piątku PSZOK-i będą otwarte w godzinach od 11.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 08.00 do 14.00.
 • W poniedziałki PSZOK-i będą nieczynne; w tym czasie będą wykonywane tam konieczne prace porządkowe, organizacyjne oraz dezynfekcja.

WAŻNE!!!

Odpady do PSZOK mogą dostarczać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielolokalowa, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) zlokalizowanych na terenie gminy Bieruń lub osoby przez nich pisemnie upoważnione.

W PSZOK mieszkańcy Gminy Bieruń mogą oddawać NIEODPŁATNIE następujące, selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1. papier,
 2. szkło,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. metale,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zwane dalej bioodpady,
 7. odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy,
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe
 9. przeterminowane leki i chemikalia,
 10. odpady niebezpieczne,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/nieruchomość/rok,
 13. odpady tekstyliów i odzieży,
 14. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 15. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1 tona/ nieruchomość/ rok.

 

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 2. popiół,
 3. odpady zawierające azbest,
 4. odpady niebezpieczne pozbawione etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,
 5. odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach (cieknących),
 6. opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 7. części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
 8. odpady, których źródłem jest prowadzona działalność gospodarcza,
 9. gaśnice i butle gazowe,
 10. papa

 

Szczegółowe informacje dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Bieruń znajdują się w Regulaminie umieszczonym poniżej.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin PSZOK.pdf 402.35KB Plik: Regulamin PSZOK.pdf
do góry