• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Gospodarka wodno - ściekowa

Właścicielu przydomowej oczyszczalni pamiętaj!

Urząd Miejski w Bieruniu sprawuje nadzór nad indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków.

Zanim podejmiesz decyzję o instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

  • wybierz właściwe urządzenie sprawdzonego producenta,
  • sprawdź wymagania prawne dotyczące budowy i eksploatacji, a także warunki lokalne i gruntowo - wodne terenu, na którym będzie funkcjonować oczyszczalnia,
  • zapoznaj się z planami gminy Bieruń dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości obowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

UWAGA!

Właścicielu sprawdź, czy aby twoja przydomowa oczyszczalnia ścieków nie znajduje się na terenie aglomeracji. Od 1 stycznia 2016 r. jesteś zobowiązany do spełnienia warunków, jakie określono w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w którym zróżnicowane zostały wymagania dla ścieków pochodzących m.in. z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, tj. oczyszczanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków, zlokalizowanych w aglomeracji oraz poza jej granicami.

Na terenie gminy Bieruń funkcjonują trzy aglomeracje, czyli tereny, na których zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych (czyli oczyszczalni miejskiej) albo do końcowego punktu zrzutu. Wielkość aglomeracji jest określana poprzez parametr równoważnej liczby mieszkańców (RLM) czyli najogólniej mówiąc ilości osób obsługiwanych przez system zbierania i odprowadzania ścieków na terenie danej aglomeracji, ilość zanieczyszczeń generowanych przez przemysł, a także działalność usługową łącznie.

Obszar i granice aglomeracji zostały oznaczone na mapach, stanowiących załączniki do następujących uchwał i są dostępne pod poniższymi linkami:

Przypominamy!

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Bieruniu eksploatację oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia), co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni.

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dokonane na podstawie prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym, nie zwalnia właściciela z obowiązku dokonania zgłoszenia eksploatacji w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

W zgłoszeniu tym należy podać m.in. dane techniczne oczyszczalni wraz z deklarowanymi poziomami oczyszczania. Jeśli instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska lub nie spełniałaby wymagań ochrony środowiska, to właściwy wydział Urzędu Miejskiego w Bieruniu może zgłosić sprzeciw w drodze decyzji co do eksploatacji oczyszczalni. Decyzja wstrzymuje użytkowanie takiej oczyszczalni lub nakazuje wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przystąpienie do eksploatacji oczyszczalni bez dokonania tego zgłoszenia, a także w przypadku, gdy termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, może skutkować karą grzywny (art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska). Grzywna ta jednak nie stanowi legalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Eksploatujący jest obowiązany ponadto przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Bieruniu informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wystąpienie jednej z powyższych okoliczności.

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych zobowiązana jest do wywiązywania się ze zobowiązań określonych w Traktacie Akcesyjnym i powinna spełnić postanowienia dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) - zwanej dalej „dyrektywą ściekową”.

Wdrażanie dyrektywy ściekowej oznacza konieczność wprowadzenia bardziej rygorystycznych wymagań w odniesieniu do oczyszczania ścieków komunalnych. Na terenie gminy zwanym aglomeracją (czyli na obszarze gminy, na którym istnieje sieć kanalizacji sanitarnej) dotyczy to również ścieków wprowadzanych na terenie aglomeracji do wód lub do ziemi z indywidualnych systemów oczyszczających ścieki bytowe lub komunalne (czyli np. z przydomowych oczyszczalni ścieków). W każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM (RLM - równoważna liczba mieszkańców) wymagane jest podwyższone usuwanie związków biogennych (azotu i fosforu), możliwe do uzyskania wyłącznie w oczyszczalniach biologicznych.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Broszura ekologiczna-wersja ostateczna 8.45MB Plik: Broszura ekologiczna-wersja ostateczna
do góry