• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka odpadami/Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, z terenu której zamierza odbierać odpady komunalne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń prowadzi Burmistrz Miasta Bierunia od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń obowiązani są uzyskać wpis do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,

W przypadku występowania przez pełnomocnika, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty:

  • 50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu),
  • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańca w Urzędzie Miejskim lub przesłać na adres: ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

Termin odpowiedzi:

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. r. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000 z późn. zm.). 
Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Wniosek pn. wpisu do działalności regulowanej 59.68KB Plik: Wniosek pn. wpisu do działalności regulowanej
docx Wzór oświadczenia 15.96KB Plik: Wzór oświadczenia
do góry