Mieszkańcy Gminy Bieruń

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej związane z nowym systemem Gospodarki Odpadami:

 1. Uchwała Nr III/8/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian do uchwały Nr II/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała Nr II/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Uchwała Nr II/5/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 3. Uchwała nr II/11/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała Nr V/5/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Uchwała Nr II/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 5. Uchwała Nr VI/8/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała Nr III/5/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń
 6. Uchwała nr II/10/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Uchwała Nr II/3/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Uchwała nr II/8/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń 

  Uchwała Nr II/1/2015 Rady Miejskie w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń
 8. Uchwała Nr XVII/9/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń
 9. Uchwała Nr XVI/7/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
 10. Uchwała Nr XVI/12/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie innych sposobów udokumentowania przez właścicieli nieruchomości pozbywania się nieczystości ciekłych
 11. Uchwała Nr XVI/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń, na których nie zamieszkują mieszkańcu, a powstają odpady komunalne
 12. Uchwała Nr XVI/11/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, ma których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 13. Uchwała nr II/12/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/8/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r.

  Uchwała Nr VII/14/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale nr XVI/8/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

  Uchwała Nr XVI/8/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
 14. Uchwała nr II/9/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

do góry