Mieszkańcy Gminy Bieruń

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej związane z nowym systemem Gospodarki Odpadami

1. Uchwała nr V/5/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Uchwała nr V/4/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

3. Uchwała nr II/11/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Rady Miejskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała nr II/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Uchwała nr IV/1/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.

6. Uchwała Nr IV/2/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Rasy Miejskiej w Bieruniu w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Uchwała nr  III/1/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.

8. Uchwała nr VIII/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.

9. Uchwała nr III/2/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

10. Uchwała nr VIII/3/2019 z dnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr III/2/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11. Uchwała Nr XVII/9/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń.

12. Uchwała Nr XVI/7/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

13. Uchwała Nr XVI/12/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie innych sposobów udokumentowania przez właścicieli nieruchomości pozbywania się nieczystości ciekłych.

14. Uchwała Nr XVI/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

15. Uchwała Nr XVI/11/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, ma których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

16. Uchwała nr II/9/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

 

 

 

 

do góry