• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej związane z nowym systemem Gospodarki Odpadami

OBOWIĄZUJĄCE UCHWAŁY

1. Uchwała nr XIII/3/2022 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

2. Uchwała nr VII/2/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

3. Uchwała nr IV/3/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

4. Uchwała nr XII/5/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

5. Uchwała nr VII/3/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

6.Uchwała nr XI/6/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.

7.Uchwała nr XI/7/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

8.Uchwała nr XI/9/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9. Uchwała nr XI/10/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

10. Uchwała nr XI/8/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

11. Uchwała nr XII/5/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
12.Uchwała nr II/11/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Rady Miejskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Uchwała nr II/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14. Uchwała nr XIII/4/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

15. Uchwała Nr IV/5/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

16. Uchwała Nr VII/7/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

17. Uchwała Nr XVII/9/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń.

18. Uchwała nr XI/11/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Bieruńskiemu Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. zadania prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

19. Uchwała Nr VII/10/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

ARCHIWALNE UCHWAŁY

1. Uchwała nr XI/11/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Bieruńskiemu Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. zadania prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

2. Uchwała nr X/2/2021Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 października 2021 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

3. Uchwała Nr IV/5/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

4. Uchwała nr XI/6/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

5. Uchwała nr XI/7/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6. Uchwała nr XI/9/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7. Uchwała nr XI/10/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

8. Uchwała nr V/5/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Uchwała nr V/4/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

10. Uchwała nr XII/8/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.

11. Uchwała nr XII/9/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rasy Miejskiej w Bieruniu w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

12. Uchwała nr X/1/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lipca 2020  r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Uchwała nr IV/1/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.

14. Uchwała Nr VII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

15. Uchwała Nr IV/2/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Rasy Miejskiej w Bieruniu w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

16. Uchwała nr  III/1/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.

17. Uchwała nr VIII/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.

18. Uchwała nr III/2/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

19. Uchwała nr VIII/3/2019 z dnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr III/2/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

20. Uchwała Nr VII/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

21. Uchwała NR VII/9/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

22. Uchwała Nr XVI/7/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

23. Uchwała Nr XVI/12/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie innych sposobów udokumentowania przez właścicieli nieruchomości pozbywania się nieczystości ciekłych.

24. Uchwała Nr XVI/11/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, ma których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

25. Uchwała nr VI/7/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia Bieruńskiemu Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. zadania prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.19. Uchwała nr VII/3/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.

26. Uchwała Nr VII/4/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Rasy Miejskiej w Bieruniu w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

27. Uchwała nr VII/1/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.

28. Uchwała nr VII/2/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

29. Uchwała Nr VII/6/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń.

30. Uchwała Nr XII/7/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

31. Uchwała nr XII/5/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

32. Uchwała nr IV/3/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

33. Uchwała nr XII/6/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

34. Uchwała nr IV/4/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/6/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

 

 

do góry