• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Opłaty

Opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w drodze uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu.

Miesięczna stawka opłaty określona jest w uchwale nr IX/9/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 31,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Jednocześnie dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych, którzy zadeklarują prowadzenie kompostownika, przysługuje zwolnienie z opłaty w wysokości 3,00 zł na każdą osobę od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, punkty handlowe, itp., na których powstają odpady komunalne będą rozliczać się z gminą w zależności od:

 • liczby pojemników,
 • częstotliwości wywozu odpadów,
 • stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Miesięczna stawka opłaty określona jest w uchwałach: nr XI/8/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 listopada 2021 r. oraz nr XIV/6/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, dla poszczególnych rodzajów i wielkości pojemników, kształtuje się ona następująco:

Rodzaj pojemnika

Odpady komunalne zbierane
w sposób selektywny

Pojemnik /worek 120 litrów

24,95 zł

Pojemnik 240 litrów

49,90 zł

Pojemnik 1100 l

228,71 zł

Pojemnik 7000 l

1455,42 zł 


Opłaty od właścicieli nieruchomości mieszanych

Nieruchomości mieszane to takie, które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe i w obu tych częściach powstają odpady komunalne. W tym przypadku, właściciel obliczać będzie stawkę osobno dla obu części nieruchomości - dla zamieszkałej i niezamieszkałej. Suma obu tych kwot będzie opłatą dla tego typu nieruchomości.

Płatności

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale dot. okresu rozliczeniowego.

Opłat należy dokonywać w następujących terminach:

 • do 10.04.2024 r. - za I kwartał 2024r.
 • do 10.07.2024 r. - za II kwartał 2024 r.
 • do 10.10.2024 r. - za III kwartał 2024 r.
 • do 10.01.2025 r. - za IV kwartał 2024 r.

 

 

Opłat można dokonywać:
1/ przelewem na rachunek bankowy nr 44 1050 1399 1000 0090 3058 4735 w ING Bank Śląski S.A., Oddział w Tychach
lub
2/ na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                

W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby składającej deklarację lub nazwę instytucji
 • Adres nieruchomości, której dotyczy opłata
 • Okres, za który dokonywana jest opłata (miesiąc lub kwartał)

 Opłat można dokonywać również miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Bieruń nie wystawia żadnych rachunków czy faktur za wywóz odpadów.

Opłaty dokonywane są na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

do góry