Mieszkańcy Gminy Bieruń

Opłaty

Opłaty od mieszkańców - nieruchomości zamieszkałych

Właściciele i zarządy nieruchomości zamieszkałych, tj.:

 • właściciele budynków jednorodzinnych,
 • zarządcy budynków wielorodzinnych (wielolokalowych)
 • współwłaściciele budynków wielorodzinnych bez zarządu wspólnoty

Miesięczna stawka opłaty dla tej grupy określona jest w uchwale nr XVI/10/2014 Rady Miejskiej Bieruniu z dnia 18 grudnia 2014 r. i wynosi 11,50 zł od osoby miesięcznie, przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny. W przypadku braku segregacji stawka opłaty wynosi 18,00 zł od osoby miesięcznie.

Jednocześnie, dla gospodarstw domowych zamieszkujących przez pięć lub więcej osób (we wszystkich typach nieruchomości) stawki będą zróżnicowane - dla piątej i każdej następnej osoby opłata wynosi 5 zł, 
w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 9 zł, w przypadku braku segregacji.

Opłaty od firm, instytucji itp. - właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, punkty handlowe, itp., na których powstają odpady komunalne będą rozliczać się z gminą w zależności od:

 • liczby pojemników,
 • częstotliwości wywozu odpadów
 • stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Stawka opłaty określona jest w uchwale nr XVI/10/2014 Rady Miejskiej Bieruniu z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dla poszczególnych rodzajów i wielkości pojemników, kształtuje się ona następująco:

Pojemność pojemnika Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny [zł] Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny [zł]
Pojemnik 120 litrów 5,00 27,00
Pojemnik 240 litrów 9,00 43,00
Pojemnik 1100 litrów 25,00 125,00

Opłaty od właścicieli nieruchomości mieszanych

Nieruchomości mieszane to takie, które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe i w obu tych częściach powstają odpady komunalne. W tym przypadku, właściciel obliczać będzie stawkę osobno dla obu części nieruchomości - dla zamieszkałej i niezamieszkałej. Suma obu tych kwot będzie opłatą dla tego typu nieruchomości.

Płatności

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale dot. okresu rozliczeniowego.

Opłat należy dokonywać w następujących terminach:

 • do 10.04.2018 r. - za I kwartał 2018 r.
 • do 10.07.2018 r. - za II kwartał 2018 r.
 • do 10.10.2018 r. - za III kwartał 2018 r.
 • do 10.01.2019 r. - za IV kwartał 2018 r.

Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, I piętro, pok. 8 lub przelewem na rachunek bankowy nr 44 1050 1399 1000 0090 3058 4735 w ING Bank Śląski S.A., Oddział w Tychach, a także w kasie Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp.z o.o  mieszczącej się przy ul. Władysława Jagiełły 13 w Bieruniu.

W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby składającej deklarację lub nazwę instytucji
 • Adres nieruchomości, której dotyczy opłata
 • Okres, za który dokonywana jest opłata (miesiąc lub kwartał)

 Opłat można dokonywać również miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Bieruń nie wystawia żadnych rachunków czy faktur za wywóz odpadów.

Opłaty dokonywane są na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

do góry