• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

trawa

Strona główna/Aktualności/Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego. Trwa nabór!

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego. Trwa nabór!

Aktualności 22 Lutego 2022

Ciekawa informacja dla bieruńskiej młodzieży! Do 9 marca 2022 roku trwać będzie nabór kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Dokumenty składać można tego dnia do godziny 14.00. Wybory przeprowadzone zostaną 14 marca 2022 roku, zaś ogłoszenie listy nowo wybranych radnych nastąpi do 25 marca 2022 r. Zachęcamy młodych mieszkańców Miasta Bierunia do wzięcia udziału!

Sejmik

Kandydaci nie mogą starać się jednocześnie o mandat radnego i członka komisji wyborczej. Kadencja radnych potrwa dwa lata, zaś kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. w dniu wyboru ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;
 2. zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
 3. działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, młodzieżowych radach powiatów lub radach gmin (miast);
 4. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny;
 5. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Zgłoszenia kandydatów, ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjmowane są na formularzach zgłoszeniowych dla kandydatów ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (dla każdego z kandydatów osobno), stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego, do których powinno być dołączone potwierdzenie o działalności kandydata. Niezbędne dokumenty związane z prowadzonym naborem znajdują się na stronie internetowej www.bip.slaskie.pl.

Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Nie otwierać - Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” składać należy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój nr 164) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (decyduje data wpływu do Urzędu). Nie dopuszcza się składania dokumentów w postaci elektronicznej.

Wybory przeprowadzi komisja wyborcza powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego. Złożone kopie dokumentów na wniosek kandydatów zwraca się w ciągu 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Nieodebrane dokumenty w powyższym terminie zostają komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (tel. 32 77 40 712, e-mail: ).

Śledźcie stronę internetową: Śląskie. Dla Młodych - KLIKNIJ TUTAJ!

 

Sejmik

Dodajmy, że skład Młodziezowego Sejmiku Województwa Śląskiego wyłoniony zostanie z 7 okręgów wyborczych i będzie składał się z 45 radnych. Mieszkańcy Bierunia ubiegac moga się o mandat w okręgu nr 2, na który przypada 6 radnych.

Okręg nr 2 = 6 mandatów

 • Miasto Katowice
 • Miasto Tychy
 • Powiat Bieruńsko-Lędziński
 • Powiat Pszczyński

 

O Młodzieżowym Sejmiku

 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego łączy różne środowiska młodzieżowe. Jego zadaniem jest upowszechnianie idei samorządności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, a także włączanie ludzi młodych w szeroko rozumiane życie publiczne regionu.

W swoich działaniach stwarza młodym ludziom możliwości współdecydowania o swoich sprawach, do wyrażania opinii, przedstawiania postulatów. Wspiera także ich aktywność - w tym m.in.

 • pomaga w realizacji i podejmuje zadania z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych,
 • konsultuje dokumenty i propozycje rozwiązań samorządu województwa oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową,
 • współpracuje z samorządem województwa z młodzieżowymi radami gmin, miast, powiatów oraz organizacjami młodzieżowymi i organizacjami pozarządowymi w projektach dotyczących młodego pokolenia,
 • wspiera środowiska młodych liderów,
 • reprezentuje młodzież w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia,
 • promuje idee praw człowieka, ucznia i studenta,
 • inspiruje powoływanie młodzieżowych rad w gminach, miastach i powiatach na terenie województwa śląskiego. 
Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 24 lat. Gremium to skupia reprezentantów wyłonionych w drodze wyborów na zasadach przewidzianych w przyjętym Regulaminie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Podobne wiadomości:

do góry