• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Informacja: Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Informacja: Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Aktualności 19 Lipca 2023

Urząd Miejski w Bieruniu informuje, iż w roku szkolnym 2023/2024 dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych realizuje w dwóch formach:

 • zbiorowego, zorganizowanego, realizowanego przez przewoźnika oraz
 • indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.

 

dowóz dzieci niepełnosprawnych


Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. Niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

 2. Uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

 3. Dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  - 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  - 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Urząd Miasta Bierunia powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w dwóch formach:

 • zbiorowego, zorganizowanego, realizowanego przez przewoźnika
  lub
 • indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.

Dowóz zbiorowy

Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta Bierunia. Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2023 r., wnioski o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2023/2024, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 albo przy wykorzystaniu platformy e-PUAP (załączone dokumenty w formie skanów należy opatrzyć podpisem elektronicznym, bądź profilem zaufanym). w terminie do 14 sierpnia 2023 r. Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2023 r. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2023/2024
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2023/2024 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują od Miasta dofinansowanie. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzic był dysponentem samochodu osobowego. Podstawą wypłaty dofinansowania za dowóz dziecka jest złożenie Oświadczenia. Oświadczenie powinno być składane przez rodzica za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, a w grudniu do ostatniego dnia zajęć, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2023/2024, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w/w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 albo przy wykorzystaniu platformy e-PUAP (załączone dokumenty w formie skanów należy opatrzyć podpisem elektronicznym, bądź profilem zaufanym) w terminie do 14 sierpnia 2023 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2023/2024
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2023/2024 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.
 • oświadczenie o prawie do dysponowania samochodem.


Osobami zajmującymi się dowozem dzieci niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Bierunia są:

 • w zakresie składania wniosków o dowóz indywidualny i zbiorowy:
  Agnieszka Pastuszka, tel. 32 708 09 40, e-mail: nadzor@um.bierun.pl
 • w zakresie warunków realizacji dowozu zbiorowego:
  Tomasz Pawlus, tel. 32 708 09 69, e-mail:

Folmularze wniosków są do pobrania ponizej:

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej 179.39KB Plik: Wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej
pdf Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego 218.28KB Plik: Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

Podobne wiadomości:

do góry