• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - Program Pomocy DKH

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - Program Pomocy DKH

Aktualności 7 Lipca 2022

Diakonie Katastrophenhilfe (Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP) rozpoczęła realizację Programu Pomocy DKH mającego na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy. Projekt zakłada pomoc finansową przez okres trzech miesięcy dla osób najbardziej potrzebujących.

 

 Ukraina

 

Program pomocy Diakonie Katastrophenhilfe (DKH):

 • DKH zapewni 3-miesięczną pomoc gotówkową nowo przybyłym z Ukrainy w celu zaspokojenia ich podstawowych potrzeb w pierwszych miesiącach pobytu
 • Jest to zupełnie inny program niż jakikolwiek system wsparcia zapewniany przez polskie władze, w tym w zakresie uzyskania numeru PESEL

 

Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe, Program Pomocy DKH ma na celu dotarcie do osób najbardziej potrzebujących. Rejestracja w Programie Pomocy DKH nie gwarantuje uzyskania pomocy. Program pomocy DKH jest przeznaczony dla osób, które spełniają poniższe warunki:

 

 • Ty i Twoja rodzina kwalifikujecie się, jeżeli mieszkacie w Polsce i uciekliście z Ukrainy 24 lutego 2022 r. lub później (nie musicie posiadać obywatelstwa ukraińskiego, by móc skorzystać z programu, o ile możecie udowodnić, że przebywaliście w Ukrainie legalnie). Warunek wyjazdu 24 lutego 2022 r. lub później dotyczy tylko jednego członka rodziny.
 • Ty i Twoja rodzina kwalifikujecie się, jeżeli nie otrzymujecie żadnej innej pomocy pieniężnej od UNHCR lub innej organizacji pozarządowej. Jeżeli otrzymałeś/aś wsparcie z Opieki Społecznej w Polsce, nadal się kwalifikujesz.
 • Ty i Twoja rodzina kwalifikujecie się nawet jeżeli osoba pracuje na umowę o pracę, umowę zlecenie tudzież inną umowę, która została zawarta na okres nie dłuższy jak 5 miesięcy.

 

Osoby, które spełniają te warunki, muszą spełniać co najmniej jedno z wymienionych poniżej kryteriów kwalifikacyjnych:

 • Kwalifikujesz się jeżeli masz tylko jedno dziecko
 • Ty i Twoja rodzina kwalifikujecie się, jeżeli w Polsce jesteś samotnym rodzicem
 • Kwalifikujesz się, jeżeli jesteś osobą starszą (65+) i nie ma z Tobą żadnego innego dorosłego członka rodziny
 • Kwalifikujesz się, jeżeli jesteś w ciąży
 • Ty i Twoja rodzina kwalifikujecie się, jeżeli masz dwoje lub więcej dzieci pod opieką
 • Ty i Twoja rodzina kwalifikujecie się, jeżeli macie członka rodziny o specjalnych potrzebach
 • Ty i Twoja rodzina kwalifikujecie się, jeżeli macie członka rodziny z przewlekłymi/poważnymi schorzeniami

 

Wartość pomocy gotówkowej wynosi:

 • Miesięcznie uprawnieni odbiorcy otrzymają 700 zł za 1 osobę + 600 zł za każdego kolejnego członka rodziny (podana kwota jest zgodna z kwotą podaną przez Program Pomocy Gotówkowej UNHCR)
 • I jest wypłacana raz w miesiącu przez minimum 3 miesiące

 

Dokumenty wymagane podczas wizyty, aby móc dokończyć rejestrację w DKH:

 • Wszyscy uprawnieni członkowie rodziny, w tym dzieci i inni członkowie rodziny, muszą osobiście przybyć do Centrum Rejestracji DKH.
 • Należy przynieść paszport, dowód osobisty lub inny dokument, który może potwierdzić tożsamość Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Należy również zabrać ze sobą każdy dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski.

 

Etapy rekrutacji do Programu:

 1. Pozyskaj unikatowy kod rejestracyjny (pod numerem telefonu: 725 096 311)

 2. Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie: https://sontse.org/

 3. Udaj się do Centrum Rejestracji DKH: 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24 (po zarejestrowaniu się i wyznaczeniu terminu wizyty)

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, przy ul. Rynek 14, 43 -150 Bieruń.

 

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej iod@um.bierun.pl,

 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Bieruń, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7, art. 8 art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). W zakresie, w którym Administrator uczestniczy w procesie informowania o "Programie Pomocy DKH" nastąpiła zmiana celu przetwarzania danych osobowych. Dane zostały pozyskane uprzednio w celu realizacji świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), które to zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym Gminie. 

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji Programu pomocowego. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO i w przypadkach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny albo będzie to warunkiem zawarcia umowy, podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie przez Panią/Pana swoich danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania takiej umowy. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

____________________________

 

Podobne wiadomości:

do góry