• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Wkrótce rusza INICJATYWA LOKALNA w Bieruniu

Wkrótce rusza INICJATYWA LOKALNA w Bieruniu

Aktualności 8 Lutego 2024

Już wkrótce ruszamy z nową inicjatywą obywatelską. Jeszcze w lutym wystartuje INICJATYWA LOKALNA - kolejna forma współpracy Miasta z Mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. W ramach INICJATYWY LOKALNEJ mieszkańcy bezpośrednio lub poprzez organizację pozarządową mogą złożyć wniosek do Miasta o realizację jakiegoś przedsięwzięcia. Czym INICJATYWA LOKALNA różnić się będzie od innych narzędzi partycypacji społecznej realizowanych w Bieruniu?

slajd

Inicjatywa lokalna w Bieruniu jest narzędziem prawnym umożliwiającym partnerską współpracą między Mieszkańcami Bierunia a Władzami Bierunia. Pozwala Mieszkańcom na realizację ważnych dla nich przedsięwzięć poprzez osobiste zaangażowanie się w ich wykonanie. Podkreślmy, że w sierpniu zeszłego roku Rada Miejska w Bieruniu podjęła Uchwałę w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej - KLIKNIJ TUTAJ.

Inicjatywa lokalna jest trzecim dostępnym w Bieruniu narzędziem partycypacji społecznej - po Budżecie Obywatelskim Miasta Bierunia i Zielonym Budżecie Miasta Bierunia.

Cechą wyróżniająca Inicjatywę lokalną od innych tego rodzaju inicjatyw społecznych jest charakter aktywności Mieszkańców.

W przypadku tego narzędzia - udział Mieszkańców nie sprowadza się tylko do wyrażania opinii, głosowania, konsultowania, ale także do realnego działania (realizacji zaproponowanego zadania).

Oznacza to, że Mieszkańcy muszą się zaangażować poprzez świadczenie nieodpłatnej pracy społecznej (czyn społeczny), świadczenia rzeczowe (np. dostarczanie materiałów lub narzędzi) czy też wkład finansowy (część wartości zaproponowanego zadania).

 

Inicjatywa lokalna to nowy sposób na zaangażowanie mieszkańców Bierunia w sprawy Miasta. Ma charakter pracy społecznej (czynu społecznego). Pomysłodawcy, którzy chcieliby podjąć działania na rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej, mogą zgłosić chęć wykonania zaplanowanego przez siebie zadania i porozumieć się z miastem w celu jego realizacji.

 

Na czym polega Inicjatywa lokalna?

Inicjatywa lokalna może dotyczyć zadań należących do sfery pożytku publicznego, wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organy jednostek samorządu terytorialnego określają tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, następnie dokonują oceny wniosku, biorąc pod uwagę m.in. celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. KLIKNIJ TUTAJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z UCHWAŁĄ

Wkład mieszkańców (lub organizacji pozarządowych) mogą stanowić:

 • świadczenia pieniężne (jakiś procent wartości proponowanego zadania)
 • rzeczowe (udostepnienie sprzętu lub materiałów)
 • praca społeczna (czyn społeczny)

 

 

Jakie zadania moga być realizowane w ramach Inickatywy lokalnej?

Reguluje to Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Rozdziale 2a - Inicjatywa lokalna.

Inicjatywa lokalna może dotyczyć wyłącznie realizacji tych zadań publicznych, które wymieniono w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjtywy lokalnej muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • rewitalizacji.

 

Inicjatywa lokalna miasta Bierunia dotyczyć może zarówno „Projektów twardych” (inwestycyjnych lub infrastrukturalnych) np.: remontów, napraw, renowacji, nasadzeń, koszenia, porządkowania zieleni, montażu małej architektury, jak i „Projektów miękkich”, jak organizacja wydarzeń kulturalnych, społecznych, artystycznych, sportowych i turystycznych.

 

Przykłady:

 • Odmalowanie ławek w parku
 • Dosadzenie drzewek na skwerze i ich pielęgnacja na wczesnym etapie wegetacji
 • Remont odcinka chodnika (lub fragmentu parkingu)
 • Rekultywacja boiska
 • Montaż kosza na śmieci w wyznaczonej lokalizacji
 • Organizacja koncertu, wystawy, zawodów sportowych itp.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Miasto Bieruń na realizację Inicjatywy lokalnej w 2024 roku przeznaczy łącznie 30 000 zł.

Odbędą się dwa nabory wniosków - zgodnie z Uchwałą XI/9/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 sierpnia - w pierwszym i trzecim kwartale roku.

Pierwszy nabór planowany jest na luty 2024 roku. Szczegóły już wkrótce.

 

 

 • Inicjatywy lokalne mogą być realizowane wyłącznie na terenie będącym własnością Miasta Bierunia i dostępnym dla wszystkich mieszkańców Miasta Bierunia.
 • Inicjatywy lokalne opiniowane będą przez powołany przez Burmistrza Zespół Oceniający.
 • Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków w ramach Inicjatywy lokalnej reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu (załączona poniżej)

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej 284.93KB Plik: Uchwała w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej

Podobne wiadomości:

do góry