• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Odmrażamy Szkoły Podstawowe - KOMUNIKAT!

Odmrażamy Szkoły Podstawowe - KOMUNIKAT!

Aktualności 22 Maja 2020

Od poniedziałku rozpoczynamy proces odmrażania Szkół Podstawowych w Bieruniu. Cieszymy się, że bieruńscy uczniowie wracają do zajęć. Trzymamy za nich kciuki i dołożymy wszelkich starań, by wesprzeć ich w tym niełatwym dla edukacji czasie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami i wytycznymi dotyczącymi wznowienia pracy Szkół Podstawowych w okresie epidemii koronawirusa:

 

 1. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. kontynuowane będzie we wszystkich klasach szkół podstawowych nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 1. Od dnia 25 maja br. w szkołach podstawowych w naszym Mieście, w klasach I-III, będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Decyzję o uczestniczeniu dzieci w zajęciach podejmują rodzice.

 

 1. Od dnia 25 maja br. wznowione zostanie funkcjonowanie świetlic szkolnych. Opieka w świetlicach szkolnych zapewniona będzie w godzinach: 800 -1500.

 

 1. Od dnia 25 maja br. wznowione zostają zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych oraz realizowane będą konsultacje dla uczniów klas VIII.

 

 1. Od 1 czerwca b.r. zorganizowane zostaną konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

 

 1. Konsultacje będą prowadzone indywidulanie lub grupowo, w wyznaczonych do tego salach,
  w termiach wskazanych przez Dyrektorów szkół, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, przez ucznia lub rodzica, godzin konsultacji z nauczycielem.

 

 1. W zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, konsultacjach może uczestniczyć do 12 uczniów.

 

 1. Na zajęciach uczeń winien posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 

 1. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 1. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

 

 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

 

 1. Rodzice/opiekunowie składają pisemne oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na udział ucznia w zajęciach, pomiar temperatury ciała dziecka oraz akceptują zasady, procedury obowiązujące
  w szkole w okresie stanu epidemii. Oświadczenie stanowi załącznik do komunikatu.

 

 1. W przypadku, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane
  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. O powyższym fakcie niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

 1. Rodzice/opiekunowie winni zapoznać się z bieżącymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania, udostępnionych na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Podobne wiadomości:

do góry