• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Budżet Obywatelski 2022 - DOWIEDZ SIĘ WSZYSTKIEGO!

Budżet Obywatelski 2022 - DOWIEDZ SIĘ WSZYSTKIEGO!

Aktualności 27 Lipca 2021

Do 8 sierpnia potrwa nabór wniosków prowadzony w ramach nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. W tym roku mieszkańcy do zagospodarowania mają 400 000 złotych. Są dwie kategorie projektów: projekty duże, ogólnomiejskie, których wartość mieści się w kwocie 80 000 zł - 200 000 zł oraz projekty małe, realizowane w danym rejonie miasta, których wartość musi być niższa niż 80 000 (nie ma granicy dolnej wartości projektu małego). Propozycje projektów składać można w obu kategoriach. Na etapie głosowania mieszkańcy również głosować będa na dwie listy projektów (oddzielnie na projekty z kategorii ogólnomiejskich i oddzielnie na projekty z kategorii projektów małych).

 

BOJuż za kilka dni ruszy I etap BO 2022 - składanie wniosków

 

Budżet Obywatelski - czym jest i co się wydarzyło do tej pory?

Budżet Obywatelski to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy mogą współdecydować o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

 W telegraficznym skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie końcowym projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków, przeznacza się do realizacji, wpisując je do uchwały budżetowej.

Idea Budżetu Obywatelskiego doskonale wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i tzw. public governance, czyli współzarządzania miastem przez świadomych i aktywnych mieszkańców.

 

Budżet Obywatelski Miasta Bierunia 2016-2020

Budżet Obywatelski w Bieruniu, znany wcześniej pod nazwą „partycypacyjny”, po raz pierwszy pojawił się w 2015 roku. Dotychczas w ramach tego budżetu wybrano do realizacji 87 projektów (21 w 2016 roku, 19 w 2017 roku, 24 w 2018 roku, 11 w 2019 roku i 12 w 2020 roku). Najliczniejszą grupę stanowiły projekty o charakterze sportowo-rekreacyjnym, doposażenie w sprzęt bieruńskich OSP oraz remonty chodników.

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego (BO 2016) Mieszkańcy zdecydować mogli o podziale kwoty 500 000 zł. W ostatniej edycji (BO 2020) do dyspozycji mieli aż 900 000 zł.

W roku 2020, decyzją Rady Miejskiej w Bieruniu, nie przeprowadzono kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia (B0 2021), z uwagi na trudną sytuację budżetową spowodowaną następstwami pandemii COVID-19 - UCHWAŁA NR V/12/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia.

W tym roku Budżet Obywatelski został przywrócony UCHWAŁĄ NR VI/3/2021 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 24 czerwca 2021 r. wsprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 2022.

Od 16 lipca startuje etap I Budżetu Obywatetu  - składanie wniosków, który potrwa do 8 sierpnia.

 

BO

 

Dlaczego warto realizowaĆ Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na przestrzeni 30 lat instytucji demokracji uczestniczącej. BO pozwala odgrywać mieszkańcom bezpośrednią rolę w decydowaniu na co i gdzie publiczne środki finansowe powinny być wydawane.

Warto podkreślić, że realizacja Budżetu Obywatelskiego w mieście niesie za sobą szereg korzyści dla całej wspólnoty lokalnej:

 • Lepsze gospodarowanie gminnym budżetem - inwestycje są ukierunkowane na realizację potrzeb zgłoszonych przez społeczności lokalne. Władze samorządowe, dzięki lepszemu ich rozpoznaniu, mogą podejmować bardziej adekwatne decyzje.
 • Silniejsza identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania - dzięki możliwości wywierania wpływu na zmiany w swoim otoczeniu, mieszkańcy czują się z nim bardziej związani. Wzrasta również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
 • Edukacja mieszkańców - udział w tworzeniu budżetu daje mieszkańcom wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrasta świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych.
 • Nowi liderzy społeczni - w tracie procesów partycypacyjnych wyłaniają się również nowi lokalni liderzy i aktywni mieszkańcy; osoby, które organizują działania wokół przedsięwzięć oraz zachęcają innych do zaangażowania.
 • Integracja społeczności lokalnej - współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy zbliża do siebie ludzi, pozwala im poznać potrzeby i motywuje do wspólnego działania. Budżet obywatelski pobudza rozwój kapitału społecznego i świadomości obywatelskiej lokalnej społeczności.

 

BO

Jak złożyć wniosek w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022?

1. Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Bierunia.

2. Propozycję projektu składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór można pobrać TUTAJ.

3. Do formularza projektu, o którym mowa w ust. 2 należy obowiązkowo dołączyć:

 • listę poparcia projektu, o której mowa w ust. 5,
 • mapę (rysunek sytuacyjny) obszaru, na którym ma być realizowany projekt.

4. Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia muszą być zlokalizowane na terenie:

 •  będącym własnością miasta Bierunia;
 • będącym własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Bierunia.

5. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców. Wzór listy poparcia można pobrać u dołu strony lub odebrać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

6. Formularz składa się w terminie określonym w harmonogramie ustalonym odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia, w jeden z następujących sposobów:

          a) elektronicznie, poprzez:

 •  wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego www.bierun.budzet-obywatelski.org,
 • przesłanie zeskanowanych oryginałów dokumentów za pomocą poczty e-mail na adres urzad@um.bierun.pl lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP;

            b) osobiście: w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń lub w wyznaczonych         Punktach Konsultacyjnych;

           c) pocztą na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski 2022”.

7. Każdy mieszkaniec może zgłosić więcej niż jeden projekt.

8. Projekt powinien dotyczyć zadań własnych gminy.

9. Projekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

10. Każdy zgłoszony projekt powinien uwzględnić, o ile to możliwe, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

11. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:

 • zakładające sporządzenie wyłącznie projektu, koncepcji bądź planu przedsięwzięcia,
 • niezgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami, a także zamierzeniami Miasta,
 • niespełniające kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców,
 • służące tylko określonej grupie mieszkańców lub określonemu podmiotowi,
 • których czas realizacji przekroczyłby jeden rok budżetowy,
 • które generują znaczne koszty utrzymania w kolejnych latach.

 

harmonogram

 

Po etapie weryfikacji złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego i po etapie ich prezentacji przez autorów na otwartych spotkaniach z zainteresowanymi mieszkańcami nastąpi głosowanie. Etap głosowania trwać będzie przez 2 tygodnie - od 4 października do 17 października 2021 roku. Pod koniec października znane będą wybrane przez mieszkańców do realizacji projekty. Zostaną one wpisane do budżetu miasta na 2022 rok.

 

O kolejnych etapach realizacji Budżetu Obywatelskiego będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do korzystania z platformy internetowej: www.bierun.budzet-obywatelski.org na której znajdziecie odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego oraz bieżące informacje dotyczące realizacji tegorocznej edycji. Platforma ta daje oczywiście - jak co roku - możliwość składania wniosków online, a także w ostatnim etapie - głosowania online.

 

BO

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf UCHWAŁA NRVI/3/2021 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 284.3KB Plik: UCHWAŁA NRVI/3/2021 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
pdf Zarządzenie w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia na 2022 rok wraz z załącznikami 0.91MB Plik: Zarządzenie w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia na 2022 rok wraz z załącznikami
pdf Zmiana zarządzenia 98.13KB Plik: Zmiana zarządzenia

Podobne wiadomości:

do góry