• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Bieruński Bon Żłobkowy

Celem świadczenia jest dodatkowe - poza rządowym - wsparcie finansowe rodziców lub opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na aktywność zawodową lub inne okoliczności uniemożliwiające im sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, decydują się na korzystanie z usług niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie Gminy Bieruń, ponosząc z tego tytułu koszty związane z pobytem dziecka w tych placówkach. Świadczenie ma formę częściowej rekompensaty opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku. Gmina Bieruń wspiera podmioty prowadzące żłobki na jej terenie, poprzez dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. Dotychczas dotacja wypłacana była z budżetu Gminy niepublicznym żłobkom - na podstawie umowy dotacyjnej, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki obniżając tym samym koszty ponoszone przez rodziców.


ILE WYNOSI BIERUŃSKI BON ŻŁOBKOWY?

Od lipca 2022 r. dotacja wypłacana jest w wysokości 300 zł miesięcznie na podstawie wniosku złożonego przez rodzica.

Świadczenie wypłacane jest w okresach miesięcznych, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane pod warunkiem udokumentowania przez rodzica poniesienia opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.

 

KOMU NALEŻY SIĘ BIERUŃSKI BON ŻŁOBKOWY?

"Bieruński Bon Żłobkowy" przysługuje rodzicom dziecka, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym albo osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej lub rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie Gminy Bieruń,
 • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Bieruń,
 • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,
 • nie przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, tacierzyńskim lub wychowawczym na dziecko, na które ubiegamy się o bon,
 • sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem,
 • posiadają zawartą umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek na terenie Gminy Bieruń.

 

Świadczenie przysługuje także, jeżeli oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej lub rodzic samotnie wychowujący dziecko nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:

 • legitymowania się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

 

JAK UZYSKAĆ BIERUŃSKI BON ŻŁOBKOWY?

Aby ubiegać się o przyznanie Bonu należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego.
Wzór wniosku wraz z regulaminem znajdują się w plikach do pobrania na dole strony.

 

Wnioski można składać w formie:

 • tradycyjnej - dokumenty należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu (parter) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
 • elektronicznie poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Wymagane załączniki:

 • kopia umowy o objęcie dziecka opieką zawarta z niepublicznym podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Bieruń;
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej;
 • dokumenty potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Bieruń (PIT 37 - 1 str. dokumentu, w przypadku rozliczania w formie elektronicznej - Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

 

Załączniki dodatkowe - zgodnie z wnioskiem.

WAŻNE! Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni.

 

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH INSTYTUCJE OPIEKI

Informacja dotycząca dzieci uczęszczających do instytucji opieki będzie przekazywana przez podmioty prowadzące instytucje co miesiąc od kwietnia 2022 r. w terminie 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu za poprzedni miesiąc. Podmioty prowadzące instytucje opieki - inne niż gminy - będą zobowiązane do przekazywania informacji poprzez portal PIU Emp@tia, na którym udostępniony zostanie formularz, natomiast gminy będą uzupełniać dane w systemie Rejestr Żłobków. W celu podania wymaganych informacji niezbędne jest założenie przez instytucje opieki,  konta organizacji na PIU Emp@tia.   

 

Szczegółowe informacje nt. "Bieruńskiego Bonu Żłobkowego" można uzyskać w Wydziale Nadzoru i Spraw Społecznych pod numerem telefonu (32) 708 09 42 lub adresem e-mail

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin przyznawania świadczenia 152.44KB Plik: Regulamin przyznawania świadczenia
pdf Wniosek - Bieruński Bon Złobkowy 258.91KB Plik: Wniosek - Bieruński Bon Złobkowy
do góry