• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/UWAGA! Ważny komunikat Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej

UWAGA! Ważny komunikat Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej

Aktualności 8 Października 2021

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej zwraca się do mieszkańców Bierunia z ważną informajcą w sprawie odprowadzania wód opadowych z posesji. Pełna treść komunikatu poniżej. 

BPiK logo

KOMUNIKAT

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028) informuje, iż zabronione jest odprowadzanie wód opadowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych, rynien, kratek ściekowych itp. uznaje się  za nielegalne i podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 10.000,00 zł. Kanalizacja sanitarna przeznaczona jest do odprowadzania wyłącznie ścieków komunalnych.

W związku z zaobserwowaną ilością ścieków, jaka trafia do kanalizacji sanitarnej podczas opadów atmosferycznych, istnieje uzasadniona obawa, iż właściciele posesji odprowadzają wodę deszczową właśnie do kanalizacji sanitarnej. Powoduje to przeciążenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych, co z kolei przy intensywnych opadach deszczu i licznych zrzutach wody opadowej, skutkować może zalewaniem posesji.

Wobec powyższego wzywa się wszystkich Mieszkańców Bierunia, którzy w jakikolwiek sposób odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej do natychmiastowego zlikwidowania nielegalnych podłączeń. Pracownicy BPIK Sp. z o.o. będą przeprowadzali kontrole w w/w zakresie.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości mieszkańcy, którzy odprowadzają wody opadowe
i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej za powstałe szkody.

Przedsiębiorstwo informuje, że jeśli do dnia 30.10.2021 r.  dobrowolnie zostaną usunięte nieprawidłowości Spółka nasza nie wyciągnie żadnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. Po tym terminie, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, BPIK Sp. z o.o. będzie wyciągała konsekwencje na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Mając na uwadze zarówno prawny jak i społeczny wymiar sprawy, prosimy o poważne potraktowanie niniejszego komunikatu.

 

deszcz

 

 

Podobne wiadomości:

do góry