• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Prezes BPIK przypomina...

Prezes BPIK przypomina...

Aktualności 27 Listopada 2021

Prezes Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej wystosował apel do Mieszkańców w Bierunia, w którym przypomina o kilku ważnych zasadach. Zachęcamy do przeczytania...

Deszczówka

Żyjemy w czasach w których woda staje się zasobem deficytowym, nie dość że dostawy wody stale drożeją, to jest jej coraz mniej. Zasadnym wydaje się więc magazynowanie wody deszczowej. Przy budowie domu łatwo niewielkim kosztem zaplanować zbiorniki do magazynowania deszczówki. Posiadacze domów już istniejących również mogą doposażyć się w zbiorniki do magazynowania wody, którą następnie wykorzystają do podlewania ogrodu. Przyjmuje się, że z dachu o powierzchni 120m2 w ciągu deszczu trwającego 10 minut otrzymamy 180l. Inna statystyka mówi że ten sam dach da nam ok 4,8m3 rocznie.

Zbieranie wody deszczowej nie dość że jest w pełni darmowe to legalne, ekologiczne i pozwala na realne oszczędności w domowym budżecie.

deszczówkaFOT.EKO-BIO

 

Co mówi prawo

Zgodnie z prawem wody deszczowe Bieruniu możemy zagospodarować w następujący sposób:

  • Odprowadzić do kanalizacji deszczowej
  • Zagospodarować na terenie działki (własny teren nieutwardzony, doły chłonne, zbiorniki retencyjne)

Odprowadzenie wód opadowych na teren działki sąsiada zabronione jest prawem budowlanym, w takim przypadku sąsiad może dochodzić odszkodowania za zniszczenia na swoim terenie. Deszczówki nie wolno kierować także na ulicę.

Co jeżeli nie dysponujemy kanalizacją deszczową? Najgorszym pomysłem jest wprowadzanie wód opadowych  do kanalizacji sanitarnej . W przypadku gdy zdecydujemy się na takie rozwiązanie to musimy mieć świadomość, że Ustawodawca przewidział w art. 28, ust. 4 i 4a (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 ) następujące sankcje za wprowadzanie wód  deszczowych do urządzeń kanalizacyjnych: karę ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

  • Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
  • Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2. 5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo- -kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
  • Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

 

Wodny egoizm

Poza aspektem kar za wprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej, musimy wiedzieć o kolejnej rzeczy. Sieć kanalizacyjna to skomplikowany system przyłączy, urządzeń, armatury (studzienek). Bieruń jest miejscem trudnym do budowy tego typu infrastruktury, głównie ze względu na rozległość, zróżnicowanie wysokości oraz trwające i dające się mocno odczuć skutki działania kopalni. Bieruńskie Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej zarządza aż 3 oczyszczalniami ścieków, każda z nich zaprojektowana została na ograniczoną ilość ścieków jaką może przyjąć. Na terenie Bierunia funkcjonuje 50  przepompowni ścieków oraz ok 120km sieć. Każde projektowane rozwiązanie uwzględnia ilość ścieku jaki maksymalnie może przesłać.

 

wodaFOT. System e-usług Publicznych

 

W trakcie opadów deszczu ilość ścieku poprzez wprowadzanie wody opadowej przez nielegalnie podłączonych mieszkańców gwałtowanie wzrasta. Sieć nie jest w stanie odebrać takiej ilości wody deszczowej, bo nigdy nie została do tego celu zaprojektowana.

Co wobec tego dzieje się z wodą deszczową wymieszaną ze ściekiem?

Jeżeli opad był niewielki to trafia do jednej z oczyszczalni ścieków i dezorganizuje prace. Jeżeli w trakcie deszczu z naszego dachu zbierzemy 30l wody to jaką ilość otrzymamy z całego miasta?

W przypadku dużych opadów deszczu zagrożenie jest jeszcze większe, przeciążona sieć kanalizacyjna nie jest w stanie odprowadzić takich ilości ścieków, więc w newralgicznych miejscach dochodzi do przelewania. Istnieje realne ryzyko, że dojdzie do lokalnego zalewania piwnic, posesji a także cofania się ścieku do nisko położonych domów.

Dlaczego więc mowa o egoizmie? Rozwiązując problem naszej posesji poprzez nielegalne podłączenie do kanalizacji przyczyniamy się bezpośrednio do zalania innej rodziny, sąsiada, czy posesji. Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej rosną i ponoszą ją wszyscy mieszkańcy.

Ocenę etyczności takiego postępowania pozostawiam samym czytelnikom.

 

Kto odpowiada i co zamierza

Poprzez szereg ustaw Państwo przekazuje odpowiedzialność między innymi za wywóz odpadów, zaopatrzenie w wodę na Gminy. Lokalni Włodarze z kolei mogą powoływać na te potrzeby spółki miejskie i to im przekazywać odpowiedzialność za zarządzanie danym obszarem.

Dokładnie taką sytuację mamy w Bieruniu, kanalizacją ŚCIEKOWĄ zarządza Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej. Co za tym idzie posiada niezbędną wiedzę aby skutecznie kontrolować obszary w których notorycznie dochodzi do problemów. Większość przepompowni ma zainstalowane czujniki prac pomp oraz stanu cieczy.

zbiornik

Na tej podstawie pracownicy spółki wiedzą w jakich miejscach dochodzi do nielegalnych zrzutów wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Spółka zamierza w najbliższym czasie dokonywać inspekcji całej sieci kanalizacyjnej, poprzez zadymianie oraz z wykorzystaniem barwnika. Dym pod postacią białej mgły jest wprowadzany do przewodów kanalizacyjnych i w przypadku nielegalnych podłączeń szybko pojawia się w rynnach. W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, właściciel posesji wykonał przyłącze z tzw. syfonem, kontrola będzie polegała na wlaniu wody z barwnikiem np. do rynny, barwnik szybko pojawi się w najbliższej studzience kanalizacyjnej. Jak widać na powyższych przykładach, takich nielegalnych przyłączy nie da się ukryć.

rynnaFOT.EKOS

 

Co po zlokalizowaniu nielegalnego przyłącza? Odsyłam do części artykułu mówiącego o konsekwencjach prawnych i finansowych. Na pewno każdy taki przypadek Przedsiębiorstwo będzie badało odrębnie, proszę jednak pamiętać o wysokości kary  i fakcie,  iż ustawodawca dopuszcza również karanie wstecz, tj. 1 000 zł za każdy miesiąc nielegalnego zrzutu, wstecz.

Jeśli ktoś sam zgłosi nielegalne podłączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej i zdecyduje się na usuniecie nieprawidłowości może liczyć na abolicję. W przeciwnym przypadku, będą wobec mieszkańców stosowane zapisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a tym samym ujawnione podczas kontroli nielegalne zrzuty będą podlegać karze grzywny. W przypadkach gdy przedsiębiorstwo samo wykryje nieprawidłowości, będziemy stosowali zapisy ustawy i karali tych którzy kosztem innych realizują swoje obowiązki w zakresie odprowadzania wód deszczowych.

 

Prezes Zarządu

Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej

Krzysztof Wilk

Podobne wiadomości:

do góry