• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

trawa

Strona główna/Aktualności/OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BIERUŃ W 2023 ROKU

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BIERUŃ W 2023 ROKU

Aktualności 20 Grudnia 2022

Na podstawie art. 11 i art. 13 - 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 t.j.) oraz Uchwały Nr XII/8/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2023 rok, Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie nw. zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadań publicznych w nw. zakresach.

ogłasza:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie:

I. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

II. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

III. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

ogłoszenie

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2023 r. osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Kancelaria) lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji lub podmiotu uprawnionego, z oznaczeniem, że dotyczy konkursu ofert oraz wskazaniem nazwy zadania publicznego.

 

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf OGŁOSZENIE KONKURSOWE 2023 209.69KB Plik: OGŁOSZENIE KONKURSOWE 2023
docx Wzor oferty 19.97KB Plik: Wzor oferty

Podobne wiadomości:

do góry