Strona główna/Aktualności/Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Aktualności 12 Czerwca 2019

W 2019 r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miejską w Bieruniu w 2015 r. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach przekazał Radzie Miejskiej w Bieruniu informację dotyczącą ilości ławników do wyboru na kadencję 2020-2023, z terenu Bierunia.

 

 

Są to następujące ilości:

 

1. Do Sądu Okręgowego w Katowicach - 6 ławników, w tym:

 • 3 ławników do orzekania w sprawach karnych,
 • 3 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.

 

2. Do Sądu Rejonowego w Tychach - 4 ławników, w tym:

 • 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
 • 2 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników można dokonać do dnia 30 czerwca 2019r.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione karty zgłoszeń wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bieruniu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (I piętro, pokój 13 segment B, nr tel. 32 708 09 25).

 

Wymagania dotyczące kandydatów:

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ NA ŁAWNIKA?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • 2) jest nieskazitelnego charakteru,
 • 3) ukończył 30 lat,
 • 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • 5) nie przekroczył 70 lat,
 • 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

 • 1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuratorze,
 • 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
  i wykroczeń,
 • 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • 6) duchowni,
 • 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • 8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • 9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • 1) prezesi właściwych sądów,
 • 2) stowarzyszenia,
 • 3) inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • 4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • 4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

 

Opłaty;

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Dokumenty do pobrania:

- Wzór karty zgłoszenia,

- Wzory oświadczeń składanych przez kandydata,

- Lista zgłaszających.

Podobne wiadomości:

do góry