• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Nieruchomość na sprzedaż! Przetarg

Nieruchomość na sprzedaż! Przetarg

Aktualności 7 Września 2021

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na:

Sprzedaż nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Ekonomicznej, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1T/00002664/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, tj. działki nr 710/35, która zgodnie z obowiązującymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr II/3/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. oznaczona jest symbolem B5.P-U - obszary produkcyjne, składowe i magazynowe oraz zabudowa usługowa.

 

foto

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

[ha]

Cena wywoławcza nieruchomości

 

Wadium

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania,
opis nieruchomości

1.

Działka nr 710/35

Bieruń, ul. Ekonomiczna
obręb Bieruń Stary

karta mapy 11

KW  KA1T/00002664/6

użytek: Ba

 

0,0500

70 000,00 zł

4 000,00 zł

 

Działka płaska, niezabudowana, nieogrodzona, nieurządzona, porośnięta trawą, o nieregularnym kształcie - wielokąta. Usytuowana wzdłuż pasa ulicy Ekonomicznej, posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej o nawierzchni asfaltowej ul. Ekonomicznej.

 

W działce od strony drogi przebiegają sieci teletechniczna oraz wodociągowa Wo250 z pasem ochronnym 1,0 m od skrajni. Dostęp do sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej w zasięgu.

 

Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy logistyczno-dystrybucyjnej, produkcyjno-usługowej, tereny komunikacji drogowej i kolejowej, tereny rolne.

 

Zgodnie z obowiązującą w Gminie Bieruń Uchwałą Nr II/3/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu - część A (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn.  9 marca 2020 r. poz. 2083) działka 710/35 została oznaczona symbolem B5.P-U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.   

 

Możliwe zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym planem.

 

 

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

 

mapka

 

 1. Przetarg na sprzedaż działki nr 710/35 odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. nr 212).
 2. Termin wpłaty wadium wyznacza się do dnia 13 września 2021 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na konto: ING S.A. 89 1050 1399 1000 0090 3058 4701. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany nr konta bankowego.
 3. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody nieobecnego małżonka na udział w przetargu.
 4. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.
 5. Gmina Bieruń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo - wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu (m.in. pozostałości po budowlach) w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargach mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
 6. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tych nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej
  przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu, który
  nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji.
 7. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.
 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium oraz przedłożenie:
 • dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu lub osoby reprezentującej uczestnika,
 • w przypadku pełnomocników - oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z podpisem notarialnie poświadczonym,
 • oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń,
 • oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji,
 • oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu i załącznikiem - mapą zasadniczą,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody przez nieobecnego małżonka (jeżeli dotyczy) na udział w przetargu na sprzedaż nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym,
 • oświadczenia o rozdzielności majątkowej małżeńskiej (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenia o posiadaniu środków na nabycie nieruchomości z majątku osobistego (jeżeli dotyczy).

9.Dowód dokonania wpłaty wadium oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie 8, podpunkt b-h należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Bierunia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Bieruniu, działka nr 710/35” w terminie do 13 września 2021 r.

10. Wadium należy wnosić w pieniądzu.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.

12. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg,
bez usprawiedliwionej przyczyny, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie określonym przez Gminę Bieruń.

13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy uiścić w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

15.Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

16. Nie dopuszcza się zwrotu uczestnikom przetargu jakichkolwiek kosztów związanych
z uczestnictwem w przetargu.

17. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment A, II piętro, pokój nr 204), tel.: (032) 708 09 61. Adres internetowy: bierun.pl. Treść ogłoszenia oraz druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu bierun.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bierun.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM Bieruń.

18. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wzory oświadczeń do przetargu 674.75KB Plik: Wzory oświadczeń do przetargu
pdf Załącznik nr 1 - mapa zasadnicza dz. 710_35 462.85KB Plik: Załącznik nr 1 - mapa zasadnicza dz. 710_35
pdf Ogłoszenie o przetargu 187.89KB Plik: Ogłoszenie o przetargu

Podobne wiadomości:

do góry