Strona główna/Aktualności/Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Aktualności 8 Marca 2019

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716 i 2540)

z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub,
 • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 • o których mowa wyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami innymi obiektami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie, które stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie Powiatowym a także wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela. Zaświadczenie jest przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

Burmistrz Miasta Bierunia, w przypadku nieruchomości stanowiących dotychczas własność Gminy Miejskiej Bieruń wyda zaświadczenie:

 • z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
  do 31.12.2019 r., albo
 • na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
 • na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz Gminy Miejskiej Bieruń opłatę przekształceniową, przez okres 20 lat, równą wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, w terminie do dnia 31 marca każdego         roku, za wyjątkiem opłaty należnej za 2019 r., którą wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wniesione za 2019 r. zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do przedsiębiorców, którymi mogą być np.:

 • właściciele lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w domach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych, w tym lokalach spółdzielni mieszkaniowej o statusie odrębnej własności,
 • spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie wynajmowanych lokali użytkowych,
 • deweloperzy (w zakresie mieszkań niesprzedanych),

Ustalenie odpłatności za przekształcenie (określenie wysokości opłat przekształceniowych) stanowi pomoc de minimis. Wartością pomocy jest różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.

Przepisy o pomocy de minimis nie będą miały zastosowania w przypadkach przekształcenia dotyczących nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowej, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli beneficjent złoży w terminie 3 miesięcy od  dnia przekształcenia tj. do dnia 31 marca 2019 r. oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia, wynosi 1% albo
2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia, wynosi 2%, albo
3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia, wynosi 3%, albo
4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia, jest wyższa niż 3%.

 

Dodatkowych informacji w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu gminnego, udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bieruniu, Segment A, II piętro pokój nr 17, tel. (032) 708-09-60.

Podobne wiadomości:

do góry