Strona główna/Aktualności/26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego

26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego

Aktualności 9 Maja 2019

Za niewiele ponad dwa tygodnie odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W urzędach miast i gmin przygotowania trwają już od dawna. W Bieruniu realizacją tego zadania zajmują się pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich, który odpowiedzialny jest za organizację i przeprowadzenie wyborów, obsługę administracyjną i zabezpieczenie warunków pracy obwodowych komisji wyborczych oraz urzędnika wyborczego. 

Jeżeli chodzi o pracę członków Obwodowych Komisji Wyborczych, po ostatniej zmianie w kodeksie przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, będzie pracować jedna komisja. Inaczej niż przy wyborach samorządowych, gdzie mieliśmy tzw. komisje „dzienne” i komisje „nocne”.  Przy założeniu, że komisje będą pracować w maksymalnych składach osobowych, w naszym mieście do prac będzie powołanych około 135 osób.

 

Wybory to także szereg zasad, o których musi pamiętać każdy, kto chce oddać głos.  W związku z tym przypominamy, kto i gdzie może złożyć swój głos oraz jakie muszą zostać spełnione warunki, żeby można było wziąć udział w głosowaniu.

 

 

Kto i gdzie może głosować?

Prawo do głosowania mają obywatele Polski, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończyć będą 18. rok życia, nie zostali pozbawieni przez sąd praw publicznych i nie zostali ubezwłasnowolnieni. Posiadają prawa wyborcze i są wpisani do rejestru wyborców. Należy jednak pamiętać, że można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców. Osoby zamieszkujące na stałe w Bieruniu, zostaną wpisane do spisu wyborców z urzędu, z zachowaniem podziału na obwody. Głos można oddać także w miejscu, w którym mieszkamy tymczasowo.

 

Wyborcy, którzy przebywają poza miejscem stałego zamieszkania, mają kilka możliwości. Mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscu aktualnego przebywania. Taki wniosek mogą również złożyć np. osoby, które na stałe mieszkają za granicą naszego kraju, ale w czasie wyborów będą przebywać w Polsce. Należy jednak zachować dyscyplinę czasową. Stosownych formalności należy dopełnić najpóźniej w 5-tym dniu przed dniem wyborów, czyli do 21 maja. W Bieruniu wnioski te są przyjmowane w Urzędzie Miejskim (ul. Rynek 14, Bieruń), w pokoju nr 5.

 

Wyborcy, którzy mieszkają na stałe za granicą będą mogli zagłosować w wybranym miejscu (obwodzie) w kraju lub zagranicą, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania - można je uzyskać w konsulacie lub w urzędzie gminy. Takie zaświadczenie mogą także uzyskać osoby, które zamierzają zmienić miejsce pobytu tuż przed samymi wyborami. Dzięki temu będą mogli głosować w dowolnym miejscu (obwodzie) w kraju.

 

Żeby otrzymać taki dokument, trzeba złożyć wniosek w gminie, w której mieszkamy na stałe, najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, tj. do 24 maja. Można to zrobić pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Przygotowane zaświadczenie należy odebrać osobiście lub przez wcześniej upoważnioną pisemnie osobę. Pamiętajmy o tym, że zaświadczenie o prawie do głosowania można otrzymać jednorazowo - w przypadku zgubienia lub utraty z dowolnych przyczyn, kolejne nie zostanie już wystawione.

 

Żołnierze oraz przedstawiciele wszelkich służb mundurowych, którzy w dniu wyborów będą przebywać poza miejscem zamieszkania ze względu na obowiązki wynikające z pełnionej służby, zobowiązani są do złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie miejscu (obwodzie). W tym przypadku taki wniosek należy złożyć w urzędzie gminy od 5-12. maja. Osoby, które przybędą na miejsce po tym terminie, mogą złożyć wniosek najpóźniej do 21 maja.

 

Wpis do spisu wyborców w dniu głosowania, będzie przysługiwał też tym, którzy zostali wcześniej skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym - muszą jednak udokumentować fakt, że opuścili daną placówkę przed dniem wyborów. Podobnie osoby, które przed dniem wyborów trafią do zakładu opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładu karnego lub aresztu śledczego, również będą mogły zostać dopisane do spisu wyborców i tym samym będą mogły oddać tam głos na wybranego przez siebie kandydata.

Głosować mogą również osoby niepełnosprawne. Mają dwie możliwości - pierwsza z nich, to prawo do głosowania korespondencyjnego. Przysługuje ono osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcom posiadającym rentę. Chodzi o całkowitą niezdolność do pracy, o niezdolność do samodzielnej egzystencji, o posiadanie I lub II grupy inwalidzkiej, a także o stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, w sytuacji, w której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego najpóźniej do 13 maja. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Formalności załatwić można w Katowicach przy ul. Jagiellońska 25, w Krajowym Biurze Wyborczym, Delegaturze w Katowicach ( tel. 32 255-58-56; 32 256-16-02).

 

Druga możliwość złożenia głosu przez osobę niepełnosprawną to prawo do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Z pełnomocnictwa mogą też skorzystać wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa muszą zostać złożone najpóźniej do 17 maja 2019r. W Bieruniu formalności dopełniamy w Urzędzie Miejskim (pokój nr. 5). W obu przypadkach (korespondencyjnie i przez pełnomocnika) głosować korespondencyjnie można jednak tylko w kraju.

 

Obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi mogą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeśli są wpisani do stałego rejestru wyborców. W tym celu należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, w miejscu stałego zamieszkania.Trzeba to zrobić najpóźniej do 21 maja br. ponieważ Burmistrz Miasta ma 5 dni na przeprowadzenie postępowania dowodowego i wydanie decyzji.

 

Pamiętajmy o tym, że nie wystarczy zameldowanie na pobyt stały obywatela Unii Europejskiej, który nie jest obywatelem polskim, by znaleźć się na spisie wyborców - konieczne jest złożenie pisemnego wniosku w urzędzie o wpisanie do rejestru wyborców (Urząd Miejski w Bieruniu , ul. Rynek 14, pok. 5).

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyborców oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie BIP urzędu miasta https://bip.bierun.pl/wybory/index.html.

 

WAŻNE TERMINY:

1) do 13.05.2019r. - zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego (również przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a)

2) do 17.05.2018r. - składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o  sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

3) do 18.05.2019r. - udostępnianie spisu wyborców do wglądu,

4) do 21.05.2019r. - składanie wniosków o wpisanie do stałego rejestru wyborców przez Obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi,

5) do 21.05.2019r.  - zgłaszanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania w Bieruniu,

6) do 21.05.2019r. - składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,

7) do 24.05.2019r. - wydawanie  zaświadczeń o prawie do głosowania.

Podobne wiadomości:

do góry