Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka odpadami/Najczęściej zadawane pytania

Mieszkańcy Gminy Bieruń

Najczęściej zadawane pytania

Czy w związku ze zmianą stawek, będzie konieczne ponowne składanie deklaracji, tak jak to miało miejsce w lipcu 2013 r.?

Nie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie będzie to już konieczne. Każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty, której wysokość naliczona zostanie na podstawie danych zawartych w złożonej deklaracji. Przypominamy jednak, że w przypadku zmian osobowych czy innych niezależnych od urzędu, należy w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany złożyć nową deklarację.

W jaki sposób wyliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w naszej gminie?

W przypadku nieruchomości zamieszkałych Rada Miejska spośród czterech możliwości naliczania opłat (od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, od ilości zużytej wody na nieruchomości, od powierzchni użytkowej nieruchomości lub od samego gospodarstwa domowego) wybrała metodę - od ilości zamieszkujących osób.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczamy w sposób następujący:

  • Ilość osób x stawka opłaty ustalona odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu (wysokość stawki zależy od sposobu zbierania odpadów - selektywnie czy nieselektywnie). W przypadku zbierania selektywnego będzie ona niższa. Pomimo tego, że metoda ta nie jest pozbawiona wad, wydaje się być metodą najbardziej sprawiedliwą, gdyż ilość wytwarzanych odpadów zależna jest w głównej mierze właśnie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (sklepy, szkoły, zakłady pracy itp.) opłatę obliczamy w sposób następujący:

  • Ilość odebranych pojemników x stawka za pojemnik o określonej pojemności (stawki za pojemniki określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu). Wysokość stawki zależy od pojemności danego pojemnika oraz zbieranych w nim odpadów (odpady zbierane selektywnie czy nieselektywnie).

W przypadku nieruchomości mieszanych (w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe) wysokość opłaty stanowić będzie sumę dwóch powyższych opłat.

Kto ustala stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Rada Miejska w drodze uchwały ustala wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada przy ustalaniu stawki powinna wziąć pod uwagę szereg czynników takich jak przewidywana ilość odpadów, liczba mieszkańców, typ zabudowy miasta, odległość od instalacji do przetwarzania odpadów. Stawka powinna być ustalona w taki sposób, aby system był „samowystarczalny", tzn. wpływy z opłat powinny w całości pokryć koszty funkcjonowania systemu.

Jak długo będzie obowiązywała stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Każdy system gospodarki odpadami oparty jest na prognozach, przez co uzależniony jest od szeregu zmiennych takich jak: liczba ludności, system prawny czy sytuacja gospodarcza. Zmiana jednego z czynników pociąga zmiany w całym systemie. Z tego względu zmiany stawek w trakcie funkcjonowania systemu są nieuniknione i mogą nastąpić nawet kilka razy w roku.

Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W rozumieniu ustawy właścicielem nieruchomości może być również współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna lub w przypadku nieruchomości wielorodzinnych - zarządca nieruchomości.

Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji o wysokości opłaty?

Wówczas burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

do góry