Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

"WIECZYSTE" ZNIKNIE Z MIESZKANIÓWKI

Data dodania: 2018-10-05

Od dnia 5 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z dnia 4 września 2018 r., poz. 1716).

Zasadnicza zmiana przepisów w tym zakresie polega na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.

Nowe przepisy dotyczą gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokalne mieszkalne. Przekształceniu ulegną także grunty pod infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych, pod warunkiem że znajduje się na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Wskutek przekształcenia właściciel lokalu uzyska udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu w użytkowaniu wieczystym. Obiekty i urządzenia budowlane staną się zgodnie częściami składowymi gruntu.

W przypadku zbycia nieruchomości, nowy właściciel będzie uiszczał opłatę przekształceniową od  dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w który nastąpiło nabycie nieruchomości. Nowy właściciel powinien złożyć do gminy wniosek wraz z kopią dokumentu potwierdzającego jego prawo do nieruchomości oraz podać adresy do korespondencji.


Ważne !!!

Jeśli użytkownik wieczysty zmienił adres do korespondencji, powinien o tym powiadomić Urząd Miejski w Bieruniu oraz Starostwo Powiatowe. Gdy tego nie zrobi, korespondencja będzie wysyłana na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane – art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716).

 

Organ zobowiązany będzie do wydania zaświadczeń dla każdego z użytkowników wieczystych osobno, co wiązać się będzie z koniecznością wystawienia bardzo dużej liczby dokumentów, w krótkim czasie. Zaświadczenia wystawiane przez organ będą wysyłane z Urzędu do Sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, natomiast Sąd dokona z Urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Za dokonanie tych wpisów w księgach wieczystych nie uiszcza się opłat sądowych.

Termin na wydanie takiego dokumentu przez organ to 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub  4  miesiące od otrzymania przez organ wniosku od nowego właściciela. W przypadku cudzoziemców termin ten wynosi 4 miesiące od przedstawienia zezwolenia na przekształcenie.

Wydanie zaświadczenia na wniosek wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Stosowne wnioski o wydanie zaświadczenia można składać od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Zgodnie z nową ustawą byli użytkownicy wieczyści, a po 1 stycznia właściciele, przez 20 lat uiszczać będą opłatę przekształceniową.  Roczna opłata przekształceniowa wynosić będzie tyle, ile wynosiła opłata roczna za użytkowanie wieczyste na dzień 1 stycznia 2019 r.

W przypadku gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, zgodnie  art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 wraz z późniejszymi zmianami), wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

Opłata przekształceniowa za rok 2019 wnoszona będzie w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Właściciele gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty – opłata jednorazowa.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-10-05 11:46:12 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie