Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Data dodania: 2018-04-13

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz Uchwały Nr XII/8/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2018 rok

ogłasza

nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych:

1. Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez wspieranie i prowadzenie działań promujących zdrowy tryb życia i ukazujących zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu.

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (mieszkańców Bierunia) w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących.

3. Współpraca z miastami partnerskimi Bierunia – Meung sur Loire i Ostrogiem.

4. Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach realizacji zadania przewiduje się m. in. organizację zajęć i atrakcji dla dzieci w miejscu zamieszkania.

5. Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w zakresie modelarstwa.

6. Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta Bierunia oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej.

 

§1

Kandydatów na członka komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie.

§3

1. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

2. Wzór formularza można pobrać ze strony internetowej www.bip.bierun.pl - zakładka „Ogłoszenia urzędowe”, dalej „Organizacje pozarządowe”.

§4

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Kancelaria) do dnia 18 kwietnia 2018 r.

§5

Z listy kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, Burmistrz Miasta Bierunia powoła do komisji konkursowej jedną osobę.

§6

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2018-04-13 12:22:53 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie