Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

ZAWIADOMIENIE O II SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

Data dodania: 2018-02-16

Informujemy, iż w dniu 22 lutego 2018 r. o godzinie 15:00 w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25.01.2018 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności i realizacji zadań w okresie od 16.01.2018 r. do 12.02.2017 r.

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na I sesji Rady Miejskiej w dniu 25.01.2018 r.

6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.

7. Działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej – według załącznika.

9. Przyjęcie sprawozdań:

a) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017,

b) z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017,

c) z prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017,

d) z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu za rok 2017, oraz Oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.

10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i odpowiedzi.

11. Blok informacyjny.

12. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

 

P R O J E K T Y uchwał przewidziane do uchwalenia na II sesji w dniu 22.02.2018 r.

1. Uchwała Nr ………......... w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

2. Uchwała Nr ………......... w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

3. Uchwała Nr ………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jagiełły, Królowej Jadwigi, Węglowej

 4. Uchwała Nr ………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki

 5. Uchwała Nr ………......... w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Bieruniu

6. Uchwała Nr ………......... w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2018 roku”

 Z projektami uchwał można zapoznać się tutaj.

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2018-02-19 11:38:00 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie