Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

OTWARTY KONKURS OFERT

Data dodania: 2018-01-17

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/8/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2018 rok, Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn: „Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie wydawania żywności” wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki w wysokości 50 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zadanie określone w konkursie ma formę powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

2. Dotacja może zostać przyznana nawet wtedy, gdy złożona będzie tylko jedna oferta na wykonanie zadania publicznego.

3. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bieruń nastąpi na podstawie umowy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizację zadania przewiduje się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

2. Dotowany jest zobowiązany do wykorzystania dotacji, zgodnie z celem na jaki ją otrzymał i na warunkach określonych umową.

3. Dotujący sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania przez dotowanego.

4. Dotowany na żądanie kontrolującego (wskazanego przez gminę) zobowiązany jest udostępnić wszelkie dokumenty oraz udzielić stosownych wyjaśnień, w zakresie wydatków finansowanych z dotacji.

5. Szczegóły odnośnie sposobu i terminu przekazywania środków finansowych, warunków realizacji zdania oraz kontroli wydatków zostaną określone w umowie.

V. Przygotowanie oferty

Oferty należy składać na formularzu ofert, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu (www.bip.bierun.pl) w zakładce „Ogłoszenia urzędowe”, dalej „Organizacje pozarządowe”.

Do oferty należy dołączyć:

  •  statut organizacji,
  • odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający status prawny,
  • sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni,
  • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok poprzedni,
  • umowa partnerska lub oświadczenie partnera, jeżeli dotyczy.

VI. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Kancelaria) w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji lub podmiotu uprawnionego, z oznaczeniem, że dotyczy konkursu ofert oraz wskazaniem nazwy zadania publicznego.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu.

2. Oferty będzie rozpatrywać komisja powołana przez Burmistrza Miasta Bierunia.

3. Wybór ofert zatwierdza Burmistrz Miasta Bierunia.

4. Burmistrz Miasta Bierunia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

5. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

  • ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony,
  • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot uprawniony będą realizować zadanie publiczne,
  • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VIII. Informacja o wysokości dotacji przekazanych z budżetu Gminy Bieruń na realizację zadania publicznego objętego konkursem w 2017 r.

Na realizację zadania pn. „Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie wydawania żywności” w 2017 r. przekazano dotację w wysokości 44 996 zł.

 

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Wzór oferty.pdf Wzór oferty.pdf 18-01-17 08:21 148.75KB Wzór oferty.pdf pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2018-01-17 08:20:53 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie