Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

ZAWIADOMIENIE O XII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

Data dodania: 2017-11-27

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 15:00 w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26.10.2017 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności i realizacji zadań za okres od 17.10.2017 r. do 20.11.2017 r.

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na XI sesji w dniu 26.10.2017 r.

6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.

7. Podatki i opłaty lokalne.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej – według załącznika.

9. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i odpowiedzi.

10. Blok informacyjny.

11. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

 

P R O J E K T Y

uchwał przewidziane do uchwalenia na XII sesji w dniu 30.11.2017 r.

 1. Uchwała Nr ……………………. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2018 r.
 2. Uchwała Nr ……………………. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 3. Uchwała Nr ……………………. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2018 r.
 4. Uchwała Nr ……………………. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2018 r.
 5. Uchwała Nr ……………………. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2018 r.
 6. Uchwała Nr ……………………. w sprawie przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Bieruń.
 7. Uchwała Nr ……………………. w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń.
 8. Uchwała Nr ……………………. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2018 rok.
 9. Uchwała Nr ……………………. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 10. Uchwała Nr ……………………. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.
 11. Uchwała Nr ……………………. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.
 12. Uchwała Nr ……………………. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy – Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską.
 13. Uchwała Nr ……………………. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Rędzinnej.
 14. Uchwała Nr ……………………. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności.
 15. Uchwała Nr ……………………. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr X/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy Ekonomicznej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 16. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących pomoc de minimis.
 17. Uchwała Nr ……………………. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów.
 18. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń.
 19. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025.
 20. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2017 rok.

Z projektami uchwał można zapoznać się tutaj

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2017-11-28 13:38:58 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie