Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

Data dodania: 2017-11-27

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny na:

 

Sprzedaż nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00009624/3 Sądu Rejonowego w Tychach, jako własność Gminy Bieruń – działka nr 321/23, która zgodnie z obowiązującymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Bojszowskiej w Bieruniu, zatwierdzonego Uchwałą Nr II/7/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2016 r. przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (4MN).

Poprzedni przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w terminie 6 listopada 2017 r.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia [ha] Przeznaczenie nieruchomości
i sposób ich zagospodarowania, opis nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości

Wadium

 

1. Działka nr 321/23
obręb Bieruń Stary

km. 9

KW KA1T/00009624/3

ul. Bojszowska

użytek: RV, RVI
0,4025 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Bojszowskiej w Bieruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr II/7/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 marca 2016 r., poz. 1578) działkę nr 321/23 położoną w Bieruniu w rejonie ulicy Bojszowskiej oznaczono symbolem: 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Możliwe zagospodarowanie terenu - zgodnie
z uchwalonym planem.Działka sklasyfikowana jest jako grunt rolny (RV i RVI). Teren działki płaski. Działka posiada kształt regularny wydłużony, zbliżony do prostokąta. Ponadto jest niezabudowana, nieurządzona, nieogrodzona, porośnięta trawą. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej o nawierzchni asfaltowej - ul. Bojszowskiej. Uzyskanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, jego budowę i utrzymanie nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt. Działka posiada możliwość dostępu do uzbrojenia (woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, gaz). Najbliższe sąsiedztwo stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne, lasy.
420.000,00 zł
+ 23% VAT

22.000,00 zł

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: brak.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

1. Przetarg na działkę 321/23 odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 r. o godz. 1300w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. nr 23).

2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium (z zaznaczeniem, której działki dotyczy) nie później niż do dnia 2 stycznia 2018 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na konto: ING S.A. 89 1050 1399 1000 0090 3058 4701. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany nr konta bankowego.

3. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody małżonka nieobecnego na nabycie nieruchomości.

4. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic może zostać dokonane na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina Bieruń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości, czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

5. Gmina Bieruń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu (m.in. pozostałości po budowlach) w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

6. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji.

7. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

8. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące dokumenty:

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,

- w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, dowód osobisty,

- oświadczenie o:

a) zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń,

b) zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji,

c) zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, granicami nieruchomości i ogłoszeniem przetargu,

d) wyrażenie zgody przez nieobecnego małżonka na nabycie nieruchomości.

9. Wadium należy wnosić w pieniądzu.

10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.

11. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, bez usprawiedliwionej przyczyny, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie określonym przez Gminę Bieruń.

12. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

14. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

15. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment A, II piętro, pokój nr 17), tel.: (032) 324-24-00 wew. 458. Adres internetowy: www.bierun.pl

16. Treść ogłoszenia oraz druki oświadczeń dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu www.bierun.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bierun.pl

17. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
mapa zasadnicza ul. Bojszowska mapa zasadnicza ul. Bojszowska 17-11-27 13:16 176.6KB mapa zasadnicza ul. Bojszowska pobierz
Oświadczenie do przetargu ul. Bojszowska Oświadczenie do przetargu ul. Bojszowska 17-11-27 14:53 453.19KB Oświadczenie do przetargu ul. Bojszowska pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2017-11-27 13:34:58 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie