Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

Data dodania: 2017-11-27

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

ogłasza II publiczne nieograniczone przetargi ustne na:

Sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Bratków, ul. Narcyzów i ul. Barańcowej, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1T/00002689/7 Sądu Rejonowego w Tychach, jako własność Gminy Bieruń – działek nr 937/8, 939/8, 940/8, 941/8, 948/8, 949/8, 950/8, 951/8, 952/8, 953/8, 954/8, które zgodnie z obowiązującymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy – Lędziny – etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr II/6/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (24MN).

Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostały przeprowadzone w terminie 18 października 2017 r.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia [ha] Cena wywoławcza nieruchomości Wadium Przeznaczenie nieruchomości
i sposób ich zagospodarowania,
opis nieruchomości

1.

Działka nr 937/8
obręb Bieruń
Stary
km. 9
KW KA1T/00002689/7
użytek: PsV, RV, PsIV

0,0495

57 000,00 zł
+ 23% VAT

3 000,00 zł

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy – Lędziny – etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr II/6/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13 marca 2015 r., poz. 1474), działki nr 937/8, 939/8, 940/8, 941/8, 948/8, 949/8, 950/8, 951/8, 952/8, 953/8, 954/8 oznaczone zostały symbolem: 24MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Możliwe zagospodarowanie terenu - zgodnie z uchwalonym planem. Teren działek płaski. Działki posiadają kształt regularny. Ponadto są niezabudowane, nieurządzone, nieogrodzone, porośnięte zielenią niezorganizowaną. Każda z działek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Uzyskanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, jego budowę i utrzymanie nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt. Działki posiadają możliwość dostępu do uzbrojenia (woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, gaz). Najbliższe sąsiedztwo stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne, łąki, w kierunku południowym linia kolejowa

2.

Działki nr 939/8, 940/8 i 941/8
obręb Bieruń Stary
km. 9
KW KA1T/00002689/7
użytek: PsV, RV

0,0808

93 100,00 zł
+ 23% VAT

5 000,00 zł

3.

Działki nr 948/8 i 949/8
obręb Bieruń Stary
km. 9
KW KA1T/00002689/7
użytek: PsV, RV

0,1121

129 200,00 zł
+ 23% VAT

7 000,00 zł

4.

Działki nr 950/8 i 951/8
obręb Bieruń
Starykm. 9
KW KA1T/00002689/7
użytek: PsV

0,1016

117 000,00 zł
+ 23% VAT

6 000,00 zł

5.

Działki nr 952/8 i 953/8
obręb Bieruń
Stary
km. 9
KW KA1T/00002689/7
użytek: PsV

0,0741

85 400,00 zł
+ 23% VAT

5 000,00 zł

6.

Działka nr 954/8
obręb Bieruń
Starykm. 9
KW KA1T/00002689/7
użytek: PsV, RV

0,0578

67 000,00 zł
+ 23% VAT

4 000,00 zł

 

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: brak.

 

Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

1. Przetarg:

- na działkę 937/8 odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 1000w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. nr 23);

- na działki 939/8, 940/8 i 941/8 odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 1040w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. nr 23);

- na działki 948/8 i 949/8 odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 1120w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. nr 23);

- na działki 950/8 i 951/8 odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 1200w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. nr 23);

- na działki 952/8 i 953/8 odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 1240w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. nr 23);

- na działkę 954/8 odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 1320w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. nr 23).

2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium (z zaznaczeniem, których działek dotyczy) nie później niż do dnia 3 stycznia 2018 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na konto: ING S.A. 89 1050 1399 1000 0090 3058 4701. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany nr konta bankowego.

3. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody małżonka nieobecnego na nabycie nieruchomości.

4. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic może zostać dokonane na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina Bieruń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości, czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

5. Gmina Bieruń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu (m.in. pozostałości po budowlach) w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargach mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

6. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tych nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji.

7. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

8. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące dokumenty:

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,

- w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, dowód osobisty,

- oświadczenie o:

a) zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń,

b) zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji,

c) zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, granicami nieruchomości i ogłoszeniem przetargu,

d) wyrażenie zgody przez nieobecnego małżonka na nabycie nieruchomości.

9. W przypadku woli uczestnictwa w licytacji na więcej niż jedną nieruchomość powyższe warunki należy spełnić odrębnie dla każdej z nieruchomości. Dotyczy również wpłaty wadium.

10. Wadium należy wnosić w pieniądzu.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.

12. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, bez usprawiedliwionej przyczyny, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie określonym przez Gminę Bieruń.

13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

15. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1990 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

16. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment A, II piętro, pokój nr 17), tel.: (032) 324-24-00 wew. 458. Adres internetowy: www.bierun.pl

17. Treść ogłoszenia oraz druki oświadczeń dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu www.bierun.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bierun.pl

18. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
mapa zasadnicza ul. Bratków, Narcyzów, Barańcowa mapa zasadnicza ul. Bratków, Narcyzów, Barańcowa 17-11-27 13:17 279.31KB mapa zasadnicza ul. Bratków, Narcyzów, Barańcowa pobierz
Oświadczenie do przetargu ul. Bratków Oświadczenie do przetargu ul. Bratków 17-11-27 14:56 448.15KB Oświadczenie do przetargu ul. Bratków pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2017-11-27 13:35:11 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie