Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

Data dodania: 2017-11-15

O G Ł O S Z E N I E

o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Bierunia zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr VIII/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji (zwany dalej Komitetem) stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Bierunia w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Bierunia. Komitet powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bieruń, tj. do końca 2020 r.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

W skład Komitetu wchodzą w szczególności przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023), w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości, podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1,

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

6) organy władzy publicznej,

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 1-7 ww. uchwały, Komitet może liczyć nie mniej niż 7 i nie więcej niż 17 członków, w tym:

1) 1-3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Bieruniu i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza Miasta Bierunia,

2) 1-2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Bieruniu wskazanych przez Radę Miejską w Bieruniu,

3) 1-4 przedstawicieli mieszkańców obszarów rewitalizacji,

4) 1-2 właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarach rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe),

5) 1-2 przedstawicieli mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji,

6) 1-2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,

7) 1-2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w ust. 2 pkt 1-7 ww. uchwały. W przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana liczba kandydatów do Komitetu, decydująca będzie ocena merytoryczna formularzy, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.

W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 6 i 7 ww. uchwały wymagane jest zgłoszenie przez osobę reprezentująca podmiot, zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.

Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

 

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego. NABÓR CZŁONKÓW DO KOMITETU PROWADZONY BĘDZIE OD 15 LISTOPADA 2017 r. DO 30 LISTOPADA 2017 r. za pomocą pisemnego formularza zgłoszeniowego, którego wzór dostępny jest w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, na stronie internetowej www.bierun.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego http://bip.bierun.pl/main/index.html.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: urzad@um.bierun.pl

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14;

c. bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

UWAGA!

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

• z datą wpływu przed dniem 15 listopada 2017r. oraz po dniu 30 listopada 2017 r.,

• niepodpisane,

• przesłane w innej formie niż formularz zgłoszeniowy.

 

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu na stronie internetowej www.bierun.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu http://bip.bierun.pl/main/index.html.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń 17-11-15 20:31 7.62MB Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń pobierz
Uchwała w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Uchwała w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 17-11-15 20:32 329.62KB Uchwała w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji pobierz
Zał nr 1 - formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji 2 Zał nr 1 - formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji 2 17-11-15 20:33 97.53KB Zał nr 1 - formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji 2 pobierz
Zał nr 1 - formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla mieszkańców Zał nr 1 - formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla mieszkańców 17-11-15 20:34 104.81KB Zał nr 1 - formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla mieszkańców pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2017-11-16 07:56:36 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie