Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

Data dodania: 2017-08-28

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 01.09.2017r. do 15.09.2017r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2017 r.

Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Interwencji i Pomocy Środowiskowej tutejszego MOPS – segment A (budynek parterowy).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym na terenie Gminy Bieruń uczniom, wychowankom i słuchaczom szkół, zwanych dalej „uczniami” wymienionym w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.

Stypendium szkolne może być przyznawane uprawnionym w okresie pobierania nauki znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (514zł).

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do w/w stypendiów i zasiłków szkolnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej , tel. 32 216-21-76 wew. 145.

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-08-28 08:52:13 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie