Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Data dodania: 2017-08-23

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Rędzinnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/17/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Rędzinnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 28 sierpnia 2017 r. – do 29 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ul. Rynek 14, (segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 września
2017 r.
o godz. 16.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, (segment B, piętro II, pokój nr 23).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

-     o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Rędzinnej;

-       o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Miasta na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-08-23 12:10:26 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie