Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Data dodania: 2017-07-03

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bieruniu został wywieszony wykaz, w którym opisano nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, tj.:

- działkę nr 937/8 o pow. 0,0495 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),
- działkę nr 938/8 o pow. 0,0451 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),
- działkę nr 939/8 o pow. 0,0231 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),
- działkę nr 940/8 o pow. 0,0229 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),
- działkę nr 941/8 o pow. 0,0348 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),
- działkę nr 948/8 o pow. 0,0572 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),
- działkę nr 949/8 o pow. 0,0549 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),
- działkę nr 950/8 o pow. 0,0538 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),
- działkę nr 951/8 o pow. 0,0478 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),
- działkę nr 952/8 o pow. 0,0406 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),
- działkę nr 953/8 o pow. 0,0335 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9),
- działkę nr 954/8 o pow. 0,0578 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9).

Działki położone są w Bieruniu przy ul. Bratków, ul. Narcyzów i ul. Barańcowej.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów

Położenie nieruch.

Pow. nieruch. [ha]

Cena zbycia nieruchomości oraz termin wnoszenia opłat

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma zbycia nieruchomości

- Obręb Bieruń Stary
- Km. 9
- Księga wieczysta
nr KA1T/00002689/7 Sądu Rejonowego
w Tychach
-działka nr 937/8
-użytek: PsV, RV, PsIV

Bieruń
ul. Bratków

0,0495

57.000,00

Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną
o należny podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami, płatną przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed jej zawarciem

Teren działek płaski
Działki posiadają kształt regularny. Ponadto są niezabudowane, nieurządzone, nieogrodzone, porośnięte zielenią niezorganizowaną
Każda z działek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Uzyskanie zgody
na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, jego budowę
i utrzymanie nabywca działki dokona własnym staraniem
i na własny koszt
Działki posiadają możliwość dostępu do uzbrojenia (woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, gaz)
Najbliższe sąsiedztwo stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne, łąki, w kierunku południowym linia kolejowa

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy
ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy – Lędziny – etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr II/6/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13 marca 2015 r., poz. 1474), działki nr 937/8, 938/8, 939/8, 940/8, 941/8, 948/8, 949/8, 950/8, 951/8, 952/8, 953/8, 954/8 oznaczone zostały symbolem: 24MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Możliwe zagospodarowanie terenu - zgodnie
z uchwalonym planem

Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz oferenta wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

-działka nr 938/8
-użytek: PsV, RV

Bieruń
ul. Bratków

0,0451

52.000,00

-działka nr 939/8
-użytek: PsV, RV

Bieruń
ul. Bratków

0,0231

26.600,00

-działka nr 940/8
-użytek: PsV, RV

Bieruń
ul. Bratków

0,0229

26.400,00

-działka nr 941/8
-użytek: PsV, RV

Bieruń
ul. Bratków

0,0348

40.100,00

-działka nr 948/8
-użytek: PsV, RV

Bieruń
ul. Barańcowa

0,0572

66.000,00

-działka nr 949/8
-użytek: PsV, RV

Bieruń
ul. Barańcowa

0,0549

63.200,00

-działka nr 950/8
-użytek: PsV

Bieruń
ul. Barańcowa

0,0538

62.000,00

-działka nr 951/8
-użytek: PsV

Bieruń
ul. Barańcowa

0,0478

55.000,00

-działka nr 952/8
-użytek: PsV

Bieruń
ul. Barańcowa

0,0406

46.800,00

-działka nr 953/8
-użytek: PsV

Bieruń
ul. Barańcowa

0,0335

38.600,00

-działka nr 954/8
-użytek: PsV, RV

Bieruń
ul. Barańcowa
i ul. Narcyzów

0,0578

67.000,00

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej opisanych warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie wyżej opisanej nieruchomości, z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek do dnia 21 sierpnia 2017 r.,

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia 21 sierpnia 2017 r.


drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-07-03 11:05:22 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie