Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY PRZY UL. GOŁYSOWEJ

Data dodania: 2017-05-12

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, tj. działkę nr 1902/67 o pow. 0,0392 ha (obręb Bieruń Stary, karta mapy 8), położoną w Bieruniu przy ul. Gołysowej.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Położenie nieruchomości:

• Bieruń, ul. Gołysowa.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

• działka nr 1902/67,

• obręb Bieruń Stary,

• km. 8,

• użytek B,

• księga wieczysta nr KA1T/00014062/3 Sądu Rejonowego w Tychach.

Powierzchnia nieruchomości:

• 0,0392 ha.

Opis nieruchomości:

• działka sklasyfikowana jest jako grunt budowlany (B),

• teren działki płaski,

• działka posiada kształt nieregularny. Ponadto jest niezabudowana, nieurządzona, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niezorganizowaną oraz pojedynczymi drzewami,

• na terenie działki, w jej zachodniej części – od strony drogi ul. Gołysowej, zlokalizowany jest słup napowietrznej linii energetycznej nN,

• działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej o nawierzchni asfaltowej - ul. Gołysowej. Uzyskanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, jego budowę i utrzymanie nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt,

• działka posiada możliwość dostępu do uzbrojenia (woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, gaz),

• najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny leśne, stacja TRAFO,

• działka jest aktualnie przedmiotem dzierżawy. Rozwiązanie umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej do dnia ogłoszenia przetargu na zbycie działki nr 1902/67.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

• w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Bojszowskiej, Gołysowej i Kolejowej w Bieruniu Starym, zatwierdzonym Uchwałą nr V/4/2003 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 maja

2003 r., działka nr 1902/67 przeznaczona jest pod tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo - usługowej (10MU).

Możliwe zagospodarowanie terenu - zgodnie z uchwalonym planem.

Forma zbycia nieruchomości:

• sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz oferenta wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena zbycia nieruchomości oraz termin wnoszenia opłat:

• 41.000,00 zł netto.

Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatną przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed jej zawarciem.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej opisanych warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie wyżej opisanej nieruchomości, z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek do dnia 30 czerwca 2017 r.,

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia 30 czerwca 2017 r.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 1902_67.pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 1902_67.pdf 17-05-12 08:57 153.18KB Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 1902_67.pdf pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Edyta Mitoraj 2017-05-12 08:52:10 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie