Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Data dodania: 2017-02-24

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr X/6/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2017 rok, Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie nw. zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

I. Rodzaj zadania

1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów choroby alkoholowej wśród mieszkańców Bierunia, w tym:

 • organizacja obozu terapeutycznego dla uzależnionych i współuzależnionych, gwarantującego obecność profesjonalnych terapeutów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • organizacja imprez kulturalno-turystycznych mających na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia,
 • organizacja działań socjoterapeutycznych i opiekuńczych wobec osób uzależnionych i ich rodzin,
 • prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców Bierunia,
 • realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych dla podopiecznych świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz uczniów bieruńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych (mieszkańców Bierunia) w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących.

3. Współpraca z miastami partnerskimi Bierunia – Meung sur Loire i Ostrogiem.

4. Współpraca z miastem partnerskim Bierunia – Gundelfingen.

5. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez organizację na terenie miasta Bierunia imprez sportowych.

6. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

7. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w zakresie modelarstwa.

8. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie wydawania żywności.

II. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć następujące środki finansowe:

1. zadanie określone w pkt I.1 kwotę: 10 000 zł,

2. zadanie określone w pkt I.2 kwotę: 9 000 zł,

3. zadanie określone w pkt I.3 kwotę: 9 000 zł,

4. zadanie określone w pkt I.4 kwotę: 9 000 zł,

5. zadanie określone w pkt I.5 kwotę: 10 000 zł,

6. zadanie określone w pkt I.6 kwotę: 8 000 zł,

7. zadanie określone w pkt I.7 kwotę: 10 000 zł,

8. zadanie określone w pkt I.8 kwotę: 45 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Realizacja zadań publicznych zlecana jest w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zadania określone w pkt I.1 – I.7 mają formę wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Kwota dofinansowania w ramach dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania. Gmina Bieruń informuje oferentów, że ciężar zdobycia pozostałej części środków niezbędnych przy realizacji powyższych zadań spoczywa na organizacji pozarządowej.

3. Zadanie określone w pkt I.8 ma formę powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

4. Dotacja może zostać przyznana nawet wtedy, gdy złożona będzie tylko jedna oferta na wykonanie zadania publicznego.

5. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bieruń nastąpi na podstawie umowy.

V. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizację zadań konkursowych przewiduje się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

2. Dotowany jest zobowiązany do wykorzystania dotacji, zgodnie z celem na jaki ją otrzymał i na warunkach określonych umową.

3. Dotujący sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania przez dotowanego, w zakresie wydatkowania przekazanych mu środków finansowych, jak i wkładu własnego na cele określone w umowie.

4. Dotowany na żądanie kontrolującego (wskazanego przez gminę) zobowiązany jest udostępnić wszelkie dokumenty oraz udzielić stosownych wyjaśnień, w zakresie wydatków finansowanych z dotacji.

5. Szczegóły odnośnie sposobu i terminu przekazywania środków finansowych, warunków realizacji zdania oraz kontroli wydatków zostaną określone w umowie.

VI. Przygotowanie oferty

Oferty należy składać na formularzu ofert, określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu (www.bip.bierun.pl) w zakładce „Ogłoszenia urzędowe”, dalej „Organizacje pozarządowe”.

Do oferty należy dołączyć:

 • statut organizacji,
 •  odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający status prawny,
 • sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni,
 •  sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok poprzedni,
 •  umowa partnerska lub oświadczenie partnera, jeżeli dotyczy.

VII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Kancelaria) w zaklejonej kopercie z dopiskiem jednoznacznie określającym rodzaj zadania konkursowego.

Ofertę można złożyć przy pomocy Generatora eNGO https://bierun.engo.org.pl/ i złożyć jej papierową wersję w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu.

2. Oferty będzie rozpatrywać komisja powołana przez Burmistrza Miasta Bierunia.

3. Wybór ofert zatwierdza Burmistrz Miasta Bierunia.

4. Burmistrz Miasta Bierunia zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

5. Przy ocenie zgłoszonych ofert komisja konkursowa będzie się kierować w szczególności następującymi kryteriami:

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne,
 • ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
 •  ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

IX. Informacja o wysokości dotacji przekazanych z budżetu Gminy Bieruń na realizację zadań publicznych określonych w pkt I w 2016 r.

1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów choroby alkoholowej wśród mieszkańców Bierunia.

Kwota 10 000 zł

2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych (mieszkańców Bierunia) w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących.

Kwota 9 000 zł

3. Współpraca z miastami partnerskim Bierunia – Meung sur Loire i Ostrogiem.

Kwota 9 000 zł

4. Współpraca z miastem partnerskim Bierunia – Gundelfingen.

Kwota 9 000 zł

5. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez organizację na terenie miasta Bierunia imprez sportowych.

Kwota 0 zł

6. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kwota 0 zł

7. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w zakresie modelarstwa.

Kwota 3 000 zł

8. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie wydawania żywności.

Kwota 35 000 zł

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Wzór oferty.docx Wzór oferty.docx 17-02-24 11:39 61.69KB Wzór oferty.docx pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2017-02-24 12:18:20 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie