Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH

Data dodania: 2017-02-07


BURMISTRZ  MIASTA  BIERUNIA

ogłasza II publiczne nieograniczone przetargi ustne na:

Sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Wiślanej, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1T/00013259/4 Sądu Rejonowego w Tychach, jako własność Gminy Bieruń – działek nr 730/3 i 731/3, które zgodnie z obowiązującymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Bijasowickiej i ul. Lipcowej w Bieruniu, zatwierdzonego Uchwałą Nr III/1/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 marca 2006 r., przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (PU).

 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

[ha]

 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób ich zagospodarowania, opis nieruchomości
 

Cena wywoławcza nieruchomości

 

Wadium

 

1.

 

Działka nr 730/3

obręb Bijasowice

km. 3

KW KA1T/00013259/4

ul. Wiślana

0,1166

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie
ul. Bijasowickiej i ul. Lipcowej
w Bieruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/1/2006 Rady Miejskiej
w Bieruniu z dnia 30 marca 2006 r., działki nr 730/3 i 731/3 przeznaczono pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (PU).

 

Działki nr 730/3 i 731/3 posiadają
kształt regularny, zbliżony do trapezu. Ponadto są niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte trawami, drzewami samosiejkami oraz krzakami. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej, utwardzonej o nawierzchni asfaltowej - ul. Wiślanej poprzez działkę gminną nr 725/3.

Najbliższe sąsiedztwo stanowi betoniarnia, zakład kamieniarski, firma transportowa, tereny rolnicze, zadrzewione. W dalszej odległości wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły. Teren zalewowy, objęty powodzią w 2010 r.

Działka nr 730/3 jest ogrodzona od strony zachodniej.

W dziale III księgi wieczystej nr KA1T/00013259/4 znajduje się wpis służebności gruntowej.

 

114.300,00 zł

6.000,00 zł

2.

Działka nr 731/3

obręb Bijasowice

km. 3

KW KA1T/00013259/4

ul. Wiślana

0,3462

339.300,00 zł

17.000,00 zł

 

 

Obciążenia nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr KA1T/00013259/4 znajduje się wpis służebności gruntowej.

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: brak.

 

Do cen osiągniętych w przetargach zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

1. Przetarg na działkę 730/3 odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. o godz. 1000w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. nr 23).

2. Przetarg na działkę 731/3 odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. o godz. 1100w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, II piętro, pok. nr 23).

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium (z zaznaczeniem, której działki dotyczy) nie później niż do dnia 1 marca 2017 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na konto: ING S.A. 89 1050 1399 1000 0090 3058 4701. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany nr konta bankowego.

4. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody małżonka nieobecnego na nabycie nieruchomości.

5. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic może zostać dokonane na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina Bieruń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości, czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

6. Gmina Bieruń nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu (m.in. pozostałości po budowlach) w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

7. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji.

8. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

9. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące dokumenty:

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,

- w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, dowód osobisty,

- oświadczenie o:

a) zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń,

b) zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji,

c) zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, granicami nieruchomości i ogłoszeniem przetargu,

d) wyrażenie zgody przez nieobecnego małżonka na nabycie nieruchomości.

10. W przypadku woli uczestnictwa w licytacji, dotyczącej sprzedaży więcej niż jednej działki, powyższe warunki należy spełnić odrębnie dla każdego postepowania. Dotyczy również wpłaty wadium.

11. Wadium należy wnosić w pieniądzu.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.

13. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, bez usprawiedliwionej przyczyny, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie określonym przez Gminę Bieruń.

14. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

15. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

16. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

17. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment A, II piętro, pokój nr 17), tel.: (032) 324-24-00 wew. 458. Adres internetowy: http://www.bierun.pl.

18. Treść ogłoszenia oraz druki oświadczeń dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu http://www.bierun.pl.

19. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
mapa zasadnicza dla działek nr 730_3 i 731_3.pdf mapa zasadnicza dla działek nr 730_3 i 731_3.pdf 17-01-27 10:20 355.34KB mapa zasadnicza dla działek nr 730_3 i 731_3.pdf pobierz
Oświadczenie do przetargu dla działki nr 730_3.pdf Oświadczenie do przetargu dla działki nr 730_3.pdf 17-01-27 10:21 454.52KB Oświadczenie do przetargu dla działki nr 730_3.pdf pobierz
Oświadczenie do przetargu dla działki nr 731_3.pdf Oświadczenie do przetargu dla działki nr 731_3.pdf 17-01-27 10:22 454.58KB Oświadczenie do przetargu dla działki nr 731_3.pdf pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2017-02-07 11:22:10 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie